วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 2/2560

มีนาคม - เมษายน 2560

โครงการครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

โครงการคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตร์เป็น “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น”
สาขาครูวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการยกย่องและให้กำลังใจแก่ครูวิทยาศาสตร์ ผู้ที่มีความสามารถในการสอนนักเรียนและนักศึกษา ให้มีความสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ ตลอดจนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ครูมีใจศรัทธาในอาชีพครูวิทยาศาสตร์ มีความเสียสละหมั่นศึกษาค้นคว้า เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ รู้คุณค่าของเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาใช้ในการสอนแล้วเกิดประโยชน์แก่นักเรียน และนักศึกษา ดังนั้นสาขาครูวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำ โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ประจำปี โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน เรียกว่า “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของแต่ละปี

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อประกาศเกียรติคุณครูที่มีความดีเด่นทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ครูทั่วไป

2.2 เพื่อให้ขวัญและกำลังใจแก่ครูวิทยาศาสตร์ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เสียสละ มุ่งมั่น ที่จะพัฒนานักเรียน และนักศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบ

2.3 เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างศรัทธาในการเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น

2.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการค้นคว้าทางด้านเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.5 เพื่อให้ครูสอนวิทยาศาสตร์ เห็นความสำคัญของการริเริ่มในการที่จะสร้างสื่อการสอน ผลิตอุปกรณ์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

3. เป้าหมาย

ครูสอนวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวม 3 ระดับ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 สอนวิทยาศาสตร์ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงปัจจุบันยังปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์

3.2 มีผลงานที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือมีความสามารถในด้านการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาหรือเป็นแบบอย่างของครูทั่วไป

3.3 เป็นผู้มีคุณธรรม และจรรยาบรรณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น (ทั้งนี้ต้องไม่เคยเป็นครู คศ. 4 ขึ้นไป หรือเคยได้รับรางวัลในระดับประเทศมาก่อน )

4. การดำเนินการและระยะเวลาดำเนินงาน

4.1 นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ พิจารณาและอนุมัติโครงการที่สาขาครูนำเสนอ

4.2 สาขาครูวิทยาศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมส่งแบบรายงานประวัติและ ผลงานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับครูวิทยาศาสตร์ ในรูปเอกสาร และข่าวอิเลคทรอนิคทางเว็บไซด์สมาคม (www.scisoc.or.th ) หน่วยงานที่เชิญชวนร่วมโครงการ ได้แก่

4.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต
4.2.3 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
4.2.4 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ
4.2.5 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ
4.2.6 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ
4.2.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตต่างๆ
4.2.8 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4.2.9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
4.2.10 องค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองพัทยา

4.3 การสมัครเข้าร่วมโครงการคัดเลือก “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย มี 2 วิธี ดังนี้

4.3.1 สมัครได้ด้วยตนเอง
4.3.2 หน่วยงานที่สังกัดเสนอให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ

4.4 ส่งแบบรายงานประวัติและผลงานเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แบบรายงานให้ส่งมาจำนวน 2 ชุด

4.5 การพิจารณาคัดเลือกของสมาคมวิทยาศาสตร์ ดำเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ 3 ชุด 3 ระดับ คือ คณะกรรมการระดับประถมศึกษา คณะกรรมการระดับ มัธยมศึกษา และคณะกรรมการระดับอุดมศึกษา แต่งตั้งโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ครูวิทยาศาสตร์มีความตั้งใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อหาวิธี การสอนและการผลิตสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

2. ครูวิทยาศาสตร์มีขวัญและกำลังใจในการประกอบวิชาชีพครูมากขึ้น

 

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2553

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2554

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2555