วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 2/2560

มีนาคม - เมษายน 2560

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2553

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553

รศ. ปรียานันท์ แสนโภชน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับอุดมศึกษา

ผศ.ดร. วีระพงษ์ แสง-ชูโต

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับอุดมศึกษา

 

นางยุพาพิน จันทรวงษ์

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับอาชีวศึกษา

นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับอาชีวศึกษา

 

นายนวรัตน์ พรหมจักร

โรงเรียนโพนพิทยาคม

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับมัธยมศึกษา

นายสิทธิชัย ยางธิสาร

โรงเรียนปลาปากวิทยา

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับมัธยมศึกษา

 

นายภานุวัฒน์ สิงห์สลุด

โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับประถมศึกษา

นางสุดารัตน์ สิทธิประเสริฐ

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับประถมศึกษา