วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 2/2560

มีนาคม - เมษายน 2560

Thai Sci Camp

 โครงการ   Thai Science Camp  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์               

          Thai Science Camp เกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทย  โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)   ได้เข้าร่วมกิจกรรม  Asian Science Camp  ซึ่งประเทศไต้หวันได้จัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 5 11  สิงหาคม 2550 ที่กรุงไทเป  ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมวิทยาศาสตร์ศึกษาและเยาวชนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียจำนวน 14 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย อิสราเอล ญี่ปุ่น คาซัคสถาน  มาเลเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลี และไทย รวมจำนวนทั้งสิ้น 372 คน และอาจารย์ 47 คน เข้าร่วมกิจกรรม  สำหรับประเทศไทยมูลนิธิ สอวน.   ได้รับการทาบทามให้คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย จำนวน 9 คน ในสาขาเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และฟิสิกส์ และอาจารย์ 1 คน    และมูลนิธิ สอวน. ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งของ International Board of Asian Science Camp (IBASC) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก  5 ประเทศคือ ไต้หวัน ญี่ปุ่น ฮ่องกง อินโดนีเซียและไทย   จากผลสำเร็จที่เหนือความคาดหมาย ที่ประชุมของ IBASC จึงเห็นชอบที่จะให้จัดกิจกรรม Asian Science Camp ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเวียนกันไปตามประเทศสมาชิกต่าง ๆ  สำหรับประเทศไทยได้รับการทาบทามให้เป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2556 

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน. มีพระดำริว่าควรเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่สนใจวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมประเภทนี้อย่างกว้างขวางขึ้น  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯและมูลนิธิ สอวน. จึงรับสนองพระดำริโดยจัด  Thai Science Camp  ขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 24 - 27  มีนาคม พ.ศ.2552  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนมัธยมปลายอย่างมาก และ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี