วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 2/2560

มีนาคม - เมษายน 2560

กรรมการสมาคม 2555-2556

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2555–2556

กรรมการจากการเลือกตั้ง

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail

> 

ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

ศ. ดร. สุพจน์ หารหนองบัว

นายกสมาคมฯ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

รศ. ดร. อุทุมพร พลาวงศ์

อุปนายกฝ่ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

รศ. ดร. ทิพาพร ลิมปเสนีย์

อุปนายกฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

รศ. ดร. ธารารัตน์ ศุภศิริ

อุปนายกการประชุมวิชาการกิจกรรมสาขาและประธาน วทท 38

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

ศ. ดร. เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์

เหรัญญิกและประธานโครงงานวิทยาศาสตร์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

นางกรรณิการ์ เฉิน

กรรมการ และนายทะเบียน

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

อาจารย์นิพนธ์ ศรีนฤมล

กรรมการ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

ผศ. ดร. บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง

กรรมการ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  และ 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

รศ. โรจน์  คุณเอนก

กรรมการ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

รศ. ดร. เลอลักษณ์ จิตรดอน

กรรมการ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

รศ. ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์

กรรมการ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผศ. ดร. ขจีพร  วงศ์ปรีดี

กรรมการ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

รศ. ดร. คณพล  จุฑามณี

กรรมการ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

รศ.ดร. ตรีทิพย์  รัตนวรชัย

กรรมการ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

ดร. ศุภวิน  วัชรมูล

กรรมการ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

ผศ.ดร.พิชญอร  ไหมสุทธิสกุล

กรรมการ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

อาจารย์ ดร. ภาสกร  ปนานนท์

กรรมการ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

รศ. ดร. ฤดี สุราฤทธิ์

กรรมการ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ  มงคลอัศวรัตน์

กรรมการ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

รศ. นฤมล จียโชค

กรรมการ และประธานชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it และ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

รศ. ดร. สุรินทร์  เหล่าสุขสถิตย์

กรรมการ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it และ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

กรรมการโดยตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail

> 

ผศ.ดร.เจษฏา เด่นดวงบริพันธ์

ประชาสัมพันธ์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผศ. พันธุ์ทิพย์  ทิมสุกใส

ประธานสาขาครูวิทยาศาสตร์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

ผศ.ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร

ประธานสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

รศ.ดร.กิตติ อมรรักษา

ประธานสาขาเคมี

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

ผศ. ดร.อาจอง ประทัตสุนทรสาร

ประธานสาขาชีววิทยา

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

ผศ.ดร. ธนากร โอสถจันทร์(รักษาการ)

ประธานสาขาฟิสิกส์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข

ประธานสาขาภาคใต้

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

รศ.ดร. นริทธิ์ สีตะสุวรรณ(รักษาการ)

ประธานสาขาภาคเหนือ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

ศ. ดร. ละออศรี เสนาะเมือง

ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

> 

ดร.พรชัย อินทร์ฉาย

ประธาน นจวท.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

ศ.ดร. วรชาติ สิรวรานนท์

บรรณาธิการ ScienceAsia

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

คุณบำรุง ไตรมนตรี

บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์

 

กรรมการโดยการแต่งตั้งจากนายก

 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail

> 

รศ. ดร. นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์

อุปนายกฝ่ายสร้างเครือข่ายและระดมทุน

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

รศ. ดร. สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ

เลขาธิการ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผศ. ดร. รัชลิดา  ลิปิกรณ์

รองเลขาธิการ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ผู้ช่วยนายกสมาคมวิทยาศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail

อ.ชัยวัฒน์  ศีตะจิตต์

ผู้ช่วยนายกสมาคมวิทยาศาสตร์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

นางกอบแก้ว อัครคุปต์

ผู้ช่วยนายก (ฝ่ายกิจกรรมนวัตกรรม)

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> 

อาจารย์กรองทอง ด้วงสงค์

ผู้ช่วยนายก (ฝ่ายกิจกรรมเยาวชนระดับโรงเรียน)