วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 2/2560

มีนาคม - เมษายน 2560

ประกาศเชิญชวนส่งผลงานที่สมบูรณ์แล้ว

เข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าพี่่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

**************************

ส่งใบสมัครที่มีผลงานสมบูรณ์แล้ว ผ่านทางระบบ online  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกณฑ์การพิจารณา

ผลงาน : ผลงานใหม่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือ กระบวนการ และเป็นประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์

เกณฑ์
1.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.ศักยภาพเชิงนวัตกรรมของผลงานที่สามารถเปลี่ยนเป็นเชิงอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์ได้ โดยคำนึงถึงตลาด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการใช้งาน
3.ประเด็นปัญหาที่มาของผลงาน  ข้อมูลและแนวคิด   เอกสารสิทธิบัตรที่ใกล้เคียง (ถ้ามี) รวมทั้งการแก้ปัญหาเชิงเทคนิค
4.ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ความสมบูรณ์ของเอกสารผลงาน  คุณภาพของงาน  และการนำเสนอ

 

สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่่อสุขภาพ

เกณฑ์การพิจารณา
ผลงาน : งานวิจัย,สิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ฯ ที่สอดรับกับนโยบายการรณรงค์ด้านกิจกรรมทางกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพ เน้นความใหม่ และศักยภาพการขยายผล ในการรณรงค์
เกณฑ์
1.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.ศักยภาพเชิงนวัตกรรมของผลงานที่สามารถขยายผลในวงกว้าง ไม่เน้นเชิงพาณิชย์
3.ประเด็นที่มาของผลงาน การแก้ปัญหาเชิงเทคนิค สามารถอธิบายหลักการ และเงื่อนไขที่ทำให้เกิดผลต่อนโยบายการ        รณรงค์ได้อย่างชัดเจน อาทิ จุดเน้นสุขภาพ ลดพุง-ลดโรค หรือ สร้างสังคมไทยไร้พุง
4.ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ความสมบูรณ์ของเอกสารผลงาน คุณภาพของงาน และการนำเสนอ
หมายเหตุ
1.ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก แจ้งผลผ่านทาง www.scisoc.or.th  ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556
2.จัดประกวดในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556  ณ BITEC   พร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจ หรือแผน      พัฒนาผลงาน
3.ส่งแผนธุรกิจหรือแผนพัฒนาผลงาน มาที่สมาคมทาง E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ภายใน วันที่ 20 กันยายน       2556   เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสิน โดยถือเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาตัดสินรางวัล

 

1

2

3

4

5