วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 6/2559

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 16 (พ.ศ.2559)

ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ

............................................................

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน ส่งข้อเสนอโครงการ เข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 (พ.ศ.2559) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ

การประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรม แบ่งเป็น สองสาขาคือ

(ก) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์   หรือการออกแบบที่คิดค้นขึ้นใหม่   ซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต หรือถึงขั้นจดสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้หากเป็นการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจากต้นแบบที่มีอยู่แล้วจะต้องแจ้งให้ทราบว่าได้ต้นแบบมาจากไหน   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์ กายภาพ-ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางเกษตร-ทางอาหาร รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

  • นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน

(ข) สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ,วิศวกรรมศาสตร์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ ทางด้านการกีฬา หรือการออกกำลังกาย ซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต เพื่อการขยายผลต่อสังคมด้านการกีฬา หรือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

  • นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน
  • นักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน

กำหนดการส่งข้อเสนอโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการฯ ได้จากเว็บไซท์ของโครงการฯ http://www.scisoc.or.th/tia และส่งข้อเสนอโครงการฯได้ที่ E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือที่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2252-4516 ,0-2218-5245 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.scisoc.or.th/tia


โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ