วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 2/2560

มีนาคม - เมษายน 2560

 

 

ข่าวกิจกรรม


ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560) เข้าค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ ระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2560  ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ โปรดส่งแบบตอบรับไปยัง สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทางอีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ภายในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560) ดังนี้

รายละเอียด

าวน์โหลดรูปแบบการเขียนรายงาน


การประกวด"กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG" ประจำปี พ.ศ. 2560

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญโรงเรียนที่มีการจัดตั้งชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เข้าร่วมประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG ประจำปี พ.ศ.2560 โดยจะประกวด วันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี หมดเขตส่งเล่มรายงาน (12 เล่ม) 30 มิถุนายน 2560

รายละเอียด


การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560)

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน ส่งข้อเสนอโครงการ เข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560) หมดเขต 24 พฤษภาคม 2560

รายละเอียด


โครงการคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตร์เป็น“ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2560

สาขาครูวิทยาศาสตร์  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  สมัครเข้ารับการประเมินเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2560

รายละเอียด


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Science and Governance of Solar Radiation Management”

ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Science and Governance of Solar Radiation Management” วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึง 17.00 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ

รายละเอียด


ประกาศรายชื่อเข้าค่ายThai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 9

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2560 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รายละเอียด


การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท42)

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั้งภายในและต่างประเทศ นำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยและต่างประเทศ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท 42) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ปิดรับผลงาน 31 สิงหาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการ วทท 42

รายละเอียด


ประกาศผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่16ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับผลงานทุกชิ้นงานที่ร่วมส่งเข้าประกวด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ไปพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

รายละเอียด


โครงการ Thai Science Campระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ 9

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-5  โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่มีเกรดเฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป มีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 3.00 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการ Thai Science Camp ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2560  ณ องค์การ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2559 (ต้องสมัครผ่านทางโรงเรียนเท่านั้น)

รายละเอียด


ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG

เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงานในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี สมาคม วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศผลการคัดเลือก กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงานในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ  ปี 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

รายละเอียด/แผนที่โรงแรมจัมโบเทล


ประกาศผลการคัดเลือกผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

สมาคมวิทยา ศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศผลการคัดเลือกโครงงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอโครงการรางวัล นวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (พ.ศ.2559) ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

รายละเอียด


การประกวด"กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG" ประจำปี พ.ศ. 2559

สมาคมวิทยา ศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญโรงเรียนที่มีการจัดตั้งชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เข้าร่วมประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG ประจำปี พ.ศ.2559 โดยจะประกวด วันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี หมดเขตส่งเล่มรายงาน (12 เล่ม) 30 มิถุนายน 2559

รายละเอียด


ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอรางวัลนวัตกรรมครั้งที่ 16 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสโมสรอาจารย์  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

รายละเอียด


การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 (พ.ศ.2559)

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอ เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน ส่งข้อเสนอโครงการ เข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 (พ.ศ.2559) หมดเขต 31 พฤษภาคม 2559

รายละเอียด


การอบรม Greening Chemistry Education (สําหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย)

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จะจัดการอบรม Greening Chemistry Education ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 1119 อาคารมหากุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ โทร 02-201-7478 และ 090-139-9619

รายละเอียด

ใบสมัคร


โครงการคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตร์เป็น“ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2559

สาขาครูวิทยาศาสตร์  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  สมัครเข้ารับการประเมินเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2559

รายละเอียด


We are pleased to announce Prof. M.R. Jisnuson Svasti-BMB and Young BMB 2016 Awards. ประกาศ รางวัล BMB awards ของสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

รายละเอียด


ประกาศรายชื่อเข้าค่ายThai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 8

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย Thai Science Campระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2559 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รายละเอียด


การบรรยายพิเศษ โดย Professor Jean-Marie Lehn นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดย Professor Jean-Marie Lehn นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี  ปี ค.ศ.1987 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00  – 11.00 น. ณ ห้อง 101 อาคารวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เป็นการบรรยายสำหรับผู้ฟังทั่วไป ที่ไม่ได้เจาะจงว่าต้องมีพื้นฐานความรู้ทางเคมีขั้นสูง) ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ https://goo.gl/xDdgyL


โครงการ Thai Science Camp  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-5  โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่มีเกรดเฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป และมีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 3.00 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการ Thai Science Camp ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2559  ณ องการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ. ปทุมธานี หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 (ต้องสมัครผ่านทางโรงเรียนเท่านั้น)

รายละเอียด


Winter School on sustainable consumption and production at AIT in January 2016

UN Environment Programme is calling for application to attend the Winter School during 17-30 January 2016.  It is indeed a good opportunity to learn and share the experience with international participants from related areas of work.  Deadline of application is 7 November 2015.

รายละเอียด


ประกาศผลการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเดิน ประจำปี พ.ศ.2558

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศรายชื่อครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อประกาศเกียรติคุณครูที่มีความดีเด่นทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนของชาติและการศึกษาไทย

รายละเอียด


ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG  ประจำปี 2558

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อกิจกรรมชุมนุมฯ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG  ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กิจกรรมที่ผ่านการคัดเลือก กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558

รายละเอียด


ประกาศผลการคัดเลือกผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (พ.ศ.2558) ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 กรุงเทพ สมาคม วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศผลการคัดเลือกโครงงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอโครงการรางวัล นวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (พ.ศ.2558) ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 กรุงเทพฯ

รายละเอียด


ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 (พ.ศ.2558) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่คิดค้นหรือจัดทำด้วยตนเอง ไม่ได้ลอกเรียนแบบจากผู้อื่น โดยแบ่งเป็น 2 สาขา คือ "สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ"

รายละเอียด


โครงการครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นปีพ.ศ. 2558

สาขา ครูวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ ส่งผลงานการสอนย้อนหลัง 5 ปี เพื่อคัดเลือกเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2558

รายละเอียด


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม  Workshop อาจารย์แนะแนว การเรียน และเส้นทางอาชีพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความยั่งยืน

Study and Careers in Science, Technology and Sustainability ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30-13.30 น. ณ ห้องดุสิตฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี สีลม กรุงเทพฯ (ฟรี...ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับเพียง 80 ท่านเท่านั้น)

รายละเอียด


ประกาศรายชื่อเข้าค่ายThai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 7

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2558 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติผู้ผ่านการคัดเลือก ส่งแบบตอบรับ กลับไปยังโทรสารหมายเลข 0-2577-9990 หรือ E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 (มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์)

รายละเอียด


การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่  40  (วทท 40)

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 (วทท40) ภายใต้หัวข้อ " วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สู่วิถีพัฒนาอาเซียน Science and Technology  towards ASEAN Development " ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออร์คิด โดยมีนักวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ

รายละเอียด


ประกาศผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่14ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ไปพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป


ประกาศผลรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2557

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ขอประกาศรายชื่อครูวิทยาศาสตร์ ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเสียสละ หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์  เป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557

รายละเอียด


ประกาศผลการคัดเลือกผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน โครงการรางวัลนวัตกรรมฯ ครั้งที่ 14 (พ.ศ.2557)

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด


ประกาศผลทุนสนับสนุนค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ15th IUBMB - 24th FAOBMB - TSBMB Conference

สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศผลทุนสนับสนุนค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ15th IUBMB - 24th FAOBMB - TSBMB Conference 21-26 October 2014, Taipei, Taiwan

รายละเอียด


ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG ปี 2557

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ขอประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้นกิจกรรมชุมนุมฯ ปี 2557 เพื่่อเข้าร่วมประกวดในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 **กรุณา ดาวน์โหลดแบบตอบรับ และส่งกลับยังสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557

รายละเอียด


ทุนสนับสนุนค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ15th IUBMB - 24th FAOBMB - TSBMB Conference21-26 October 2014, Taipei, Taiwan

สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสมัครรับทุนสนับสนุนค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ 15th IUBMB - 24th FAOBMB - TSBMB Conference 21-26 October 2014, Taipei, Taiwan

รายละเอียด


การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 (2557)ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (2557) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ

รายละเอียด


ค่ายโครงการส่งเสริมการเขียนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4

ชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ (นจวท.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าค่ายโครงการ "ส่งเสริมการเขียนบทความสำหรับเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4

รายละเอียด


การประชุม 2014 ProSPER.Net-Scopus Young Scientist Awardin Sustainable Development

สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ขอเชิญร่วมประชุม 2014 ProSPER.Net-Scopus Young Scientist Awardin Sustainable Development

ายละเอีย


การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG ประจำปี พ.ศ.2557

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG ประจำปี พ.ศ.2557

รายละเอียด


โครงการครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นปีพ.ศ. 2557

สาขาครูวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ ส่งผลงานการสอนย้อนหลัง 5 ปี เพื่อคัดเลือกเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2557

รายละเอียด


ประกาศผลรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดีเด่นและรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง

สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ผู้ได้รับรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (BMB Award) ปี พ.ศ. 2557

รายละเอียด