วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 2/2560

มีนาคม - เมษายน 2560

ประกาศผลการคัดเลือก

ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

เข้าค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์

ระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2560

ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

************************************

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560) เพื่อเข้าค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ ระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2560  ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ โปรดส่งแบบตอบรับไปยัง สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทางอีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ภายในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560) ดังนี้

 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมสะอาด


สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

 

 

 

 

กำหนดการค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์

แบบตอบรับเข้าค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์

หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง

แผนที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สถานที่จัดพิธีเปิดค่าย)

st

se

1

2