การขอหนังสือรับรองเข้าร่วมงานประชุม วทท 42

เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 ทุกท่าน

เนื่องด้วยผู้จัดงานจะปิดรับการขอหนังสือรับรองเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 ภายในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองฯแจ้งความประสงค์ได้ทางอีเมล์ stt@scisoc.or.th โดยให้รายละเอียดดังนี้

1. ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2. ภาควิชา, คณะ และมหาวิทยาลัย / หน่วยงานที่สังกัด (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3. หัวข้อที่นำเสนอ
4. ประเภทของการนำเสนอ: Poster / Oral
ทั้งนี้โปรดแจ้งความประสงค์ด้วยว่าท่านต้องการให้เรา
1.จัดส่งในรูปแบบอีเมล์ (file scan) / ไปรษณีย์ (ระบุที่อยู่ในการจัดส่ง)
2.จัดทำหนังสือในรูปแบบภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด จักขอบพระคุณยิ่ง

 

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42