คณะกรรมการบริหารสมาคม ปี 2559-2560

กรรมการบริหารสมาคมฯ

ชื่อ-นามสกุล    ตำแหน่ง     E-mail
ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ที่ปรึกษานายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ                  scjsv@mahidol.ac.th
ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ Supot.h@chula.ac.th
รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมฯ napavarn@gmail.com
รศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ อุปนายกสมาคมฝ่ายพัฒนาและสร้างเครือข่าย Supawan.t@chula.ac.th
รศ.ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ อุปนายกฝ่ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และประธานโครงการรางวัลนวัตกรรม upv@kmutnb.ac.th
รศ.ดร.ทิพาพร ลิมปเสนีย์ อุปนายกสมาคมฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมต่างประเทศ tipaporn.l@chula.ac.th
รศ.ดร.ธารารัตน์ ศุภศิริ อุปนายกสมาคมฝ่ายประชุมวิชาการและกิจกรรมสาขา (ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์) thararat.s@gmail.com
ศ.ดร.เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ เหรัญญิกและประธาน วทท 42-43 Piamsook.p@chula.ac.th
รศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ เลขาธิการ saiwarun.c@chula.ac.th
ผศ.ดร.รัชลิดา ลิปิกรณ์ รองเลขาธิการ Rajalida.L@chula.ac.th
ผศ.ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย รองเลขาธิการ namkang.sri@mahidol.edu
ผศ.ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร นายทะเบียนและกิจกรรมวิชาการ somporn.K@chula.ac.th
นางกรรณิการ์ เฉิน ประชาสัมพันธ์ ganigar@hotmail.com
รศ.นฤมล จียโชค กรรมการ และประธานชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ narumon.jey@kmutt.ac.th
jeyana98@yahoo.com
ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ กรรมการ vtirayut@chula.ac.th
รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ กรรมการ  dtrsr@mahidol.ac.th
รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ กรรมการ thongchai.s@ku.ac.th
รศ.ดร.คณพล จุฑามณี กรรมการ kanapol.j@ku.ac.th
รศ.ดร.ตรีทิพย์ รัตนวรชัย กรรมการ treetip2000@gmail.com
รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ กรรมการ slssurin@gmail.com
slssurin@yahoo.com
ผศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน กรรมการ bworawan@gmail.com
ผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล กรรมการ pitchaon@gmail.com
ผศ.ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ กรรมการ Thiti.b@chula.ac.th
ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง กรรมการ surapong_pin@utcc.ac.th
อาจารย์นิพนธ์ ศรีนฤมล กรรมการ Niphon_tu@hotmail.com

 

 กรรมการโดยตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล     ตำแหน่ง E-mail
ผศ.พันธุ์ทิพย์ ทิมสุกใส     รักษาการประธานสาขาครูวิทยาศาสตร์     timsuksai.51@gmail.com
รศ.ดร.ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย ประธานสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล tuangporns@yahoo.com
ผศ.ดร.บุณยรัศมิ์ สุขเขียว   รักษาการประธานสาขาเคมี   boonyaras.s@rsu.ac.th.com
ผศ.ดร.อาจอง ประทัตสุนทรสาร  รักษาการประธานสาขาชีววิทยา  artongbio@hotmail.com
ผศ.ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง   ประธานสาขาฟิสิกส์  boonchoat@asia.com paosawat@sc.chula.ac.th
.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา  ประธานสาขาภาคใต้   armornrat.p@psu.ac.th
ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง    รักษาการประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ la_orsri@kku.ac.th
รศ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์   ประธานสาขาภาคเหนือ   scipnmsp@chiangmai.ac.th
ศ.ดร.วรชาติ สิรวรานนท์ บรรณาธิการ ScienceAsia scwsr@mahidol.ac.th
คุณฉัตรชัย เครือเสนา     ประธาน นจวท.และบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ chatchai.ks@gmail.com

 

 ผู้ช่วยนายกสมาคมวิทยาศาสตร์

 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง E-mail
อาจารย์กรองทอง ด้วงสงค์ ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ฝ่ายกิจกรรมเยาวชน  
นางกอบแก้ว อัครคุปต์    ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ ฝ่ายโครงการรางวัลนวัตกรรม  Kobkeao.a@gmail.com
รศ.ดร.เลอลักษณ์  จิตรดอน   ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ   fscillc@ku.ac.th
นางสาวรัชดา คะดาษ ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ ฝ่าย วทท. และกิจกรรมวิชาการสมาคมฯ rdirdk@ku.ac.th