คณะกรรมการบริหารสมาคม ปี 2561-2562

กรรมการบริหารสมาคมฯ

ชื่อ-นามสกุล    ตำแหน่ง     E-mail
  ศ.เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์             ที่ปรึกษานายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ                   jisnuson.sva@mahidol.ac.th
  ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ  Supot.h@chula.ac.th
  รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมฯ  napavarn@gmail.com
  รศ.ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ อุปนายกฝ่ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และประธานโครงการรางวัลนวัตกรรม  upv@kmutnb.ac.th
  รศ.ดร.ทิพาพร ลิมปเสนีย์ อุปนายกสมาคมฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมต่างประเทศ  tipaporn.l@chula.ac.th
  รศ.ดร.ธารารัตน์ ศุภศิริ อุปนายกสมาคมฝ่ายประชุมวิชาการและกิจกรรมสาขา (ที่ปรึกษาโครงงานวิทยา  ศาสตร์)  thararat.s@gmail.com
  ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมสุข  พงษ์สวัสดิ์ เหรัญญิก  Piamsook.p@chula.ac.th
  รศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ ประธาน วทท 44-45  saiwarun.c@chula.ac.th
  รศ.ดร.รัชลิดา ลิปิกรณ์ เลขาธิการ  Rajalida.L@chula.ac.th
  รศ.ดร.อรฤทัย ภิญญาคง รองเลขาธิการ  onruthai@gmail.com
  ผศ.ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร นายทะเบียน  somporn.K@chula.ac.th
  นางกรรณิการ์ เฉิน ประชาสัมพันธ์  ganigar@hotmail.com
  ผศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน กรรมการ  bworawan@gmail.com
  ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ กรรมการ  vtirayut@chula.ac.th
  ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการ   Suntud.sir@kmutt.ac.th
  รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ กรรมการ  CLEENAWONG@gmail.com
  รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช กรรมการ  Pranut.p@chula.ac.th
  รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร กรรมการ  parinc@yahoo.com
  รศ.ดร.ฤดี  สุราฤทธิ์ กรรมการ  dtrsr@mahidol.ac.th
  รศ.ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง กรรมการ  rutaiwan@gmail.com
  รศ.ดร.สรัญญา วัชโรทัย กรรมการ  fscisyv@ku.ac.th
  รศ.ดร.สุรินทร์  เหล่าสุขสถิตย์ กรรมการ  slssurin@gmail
  ผศ.ดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์ กรรมการ  uraiwan.a@ku.ac.th 
  อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ ปั้นรัตน์ กรรมการ  eakkasit.punrat@gmail.com 
  ดร.ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม กรรมการ  natthakarn@dss.go.th
  อาจารย์บุศราศิริ ธนะ กรรมการ  boossarasiri@gmail.com
  อาจารย์นิพนธ์  ศรีนฤมล กรรมการ  niphon_tu@hotmail.com

 

 กรรมการโดยตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล     ตำแหน่ง E-mail
  ศ.ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง ประธานสาขาครูวิทยาศาสตร์      la_orsri@kku.ac.th
  รศ.ดร.ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย ประธานสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  tuangporns@yahoo.com
  รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์  ประธานสาขาเคมี    thanuttkhul@cgi.ac.th
  ผศ.ดร.นพดล กิตนะ ประธานสาขาชีววิทยา   nkitana@hotmail.com
  ผศ.ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง   รักษาการประธานสาขาฟิสิกส์   paosawat@sc.chula.ac.th
  ศ.ดร.วรชาติ สิรวรานนท์ บรรณาธิการ ScienceAsia  worachart.sir@mahidol.ac.th
  คุณฉัตรชัย เครือเสนา     ประธาน นจวท.และบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์  chatchai.ks@gmail.com

 

 ผู้ช่วยนายกสมาคมวิทยาศาสตร์

 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง E-mail
  อาจารย์กรองทอง ด้วงสงค์ ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ฝ่ายกิจกรรมเยาวชน  
  นางกอบแก้ว อัครคุปต์    ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ ฝ่ายโครงการรางวัลนวัตกรรม   Kobkeao.a@gmail.com