ข่าวสาร

Young Rising Stars of Science Award 2020 รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2563


          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อให้ก้าวต่อไปเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงของประเทศ นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปีของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ในปี พ.ศ. 2563 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จึงริเริ่มรางวัล Young Rising Stars of Science ซึ่งมี 3 ระดับ ได้แก่ Gold, Silver และ Bronze เพื่อมอบให้แก่นิสิต/นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มีผลงานโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Senior project) โดดเด่นในแต่ละปี นอกจากเป็นการเชิดชูเกียรติของนิสิต/นักศึกษาเหล่านี้แล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคาดหวังว่านิสิต/นักศึกษาเหล่านี้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงในระดับประเทศหรือในระดับสากลได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างกำลังใจให้กับนิสิต/นักศึกษา ในการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 3. เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนิสิต/นักศึกษา อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องต่อไป

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ

 1. เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขาของ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 1. มีผลงานโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดดเด่นของแต่ละหลักสูตร  และ ต้องผ่านการพิจารณาและรับรองว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมจากคณะที่นิสิต/นักศึกษา สังกัดอยู่ โดยเสนอชื่อมายังสมาคม วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ผ่านคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ หรือ คณะที่เกี่ยวข้อง     
 1. ต้องนำเสนอผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ในงาน International Conference on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT) (โดยนิสิต/นักศึกษาเจ้าของผลงานอย่างน้อย 1 คน ซึ่งนิสิต 1 คนจะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนการประชุม )

รางวัล

          ผู้ได้รับการเสนอชื่อมายังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ฯ โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์หรือคณะที่เกี่ยวข้องของทุกมหาวิทยาลัย จะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น Young Rising Stars of Science และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

 1. เหรียญรางวัล Gold , Silver หรือ Bronze จำนวน 1 เหรียญ
 2. เกียรติบัตร (จำนวนฉบับเท่ากับจำนวนนิสิต/นักศึกษา ที่เป็นเจ้าของผลงาน)
 3. การเป็นสมาชิกรายปีของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ (นิสิต/นักศึกษา ทุกคน ที่เป็นเจ้าของผลงาน ได้รับยกเว้นค่าสมัครสมาชิกรายปีของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เป็นเวลา 2 ปี เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม ของปีถัดจากปีที่ได้รับรางวัล)

การพิจารณาระดับเหรียญรางวัล

            การพิจารณาระดับเหรียญรางวัล จะดำเนินการ 2 รอบ โดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานแต่ละกลุ่ม

รอบที่ 1 พิจารณาจากโปสเตอร์และคลิปวิดีโอ ในด้านคุณภาพผลงาน (กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความคิดริเริ่ม คุณค่าหรือประโยชน์) และการสื่อสาร (เข้าใจง่าย และ น่าสนใจ) เพื่อคัดเลือกผลงานเข้ารอบที่ 2

            (ผลงานที่เหลือ จัดเป็นผลงานระดับ Bronze)

รอบที่ 2 พิจารณาจากการนำเสนอปากเปล่า 3 นาที เพื่อคัดเลือกผลงานระดับ Gold และ Silver

ขั้นตอนดำเนินการ

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
 2. เชิญให้คณะวิทยาศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน เสนอชื่อนิสิต/นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563
 3. กำหนดส่งโปสเตอร์ และคลิปวิดีโอ ความยาว 3 นาที แนะนำตนเอง และผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นภาษาอังกฤษ โดยนิสิต/นักศึกษาสามารถส่งได้ที่ www. Scisoc.or.th ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
 4. จัดแบ่งกลุ่มผลงานและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานแต่ละกลุ่ม
 5. กำหนดวันนำเสนอผลงานในงาน The 46th International Conference on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT46) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร (วันที่ 5-7 ตุลาคม 2563)
 6. ประกาศผู้ได้รับเหรียญรางวัลแต่ละระดับ ในวันสุดท้ายของงาน STT46(วันที่ 7 ตุลาคม 2563)

สถานที่ติดต่อ / ส่งผลงานได้ที่

          ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ  ตันตยานนท์

          ประธานกรรมการ Young Rising Stars of Science Award 2020

          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

          สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ถนนพญาไท   เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ  10330

ลงทะเบียนและส่งผลงาน (โปสเตอร์และคลิปวิดีโอ) www. Scisoc.or.th ได้ในวันที่ 20-30 มิถุนายน 2563

          หากมีคำถามหรือขัดข้องประการใด โปรดติดต่อที่

          e-mail :  contact@scisoc.or.th  โทรศัพท์  02-2185245,  02-2527987   Fax  02-2524516

 

โครงการ Young Rising Stars of Science Award 2020

List of Young Rising Stars of Science

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัล YRSS

 

 ลิงค์แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัล YRSS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebQn2CwUGVf4Pifa6cFYyd4zPXK13qrV802i6-aYhUTUE5zQ/viewform