การขอหนังสือรับรองเข้าร่วมงานประชุม วทท43

เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 ทุกท่าน

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองฯ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่อีเมล์ stt@scisoc.or.th ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยให้รายละเอียดดังนี้

1. ชื่อและนามสกุลเต็มของผู้เข้าร่วมประชุม
2. ภาควิชา, คณะ และมหาวิทยาลัย / หน่วยงานที่สังกัด 
3. หัวข้อที่นำเสนอ
4. ประเภทของการนำเสนอ: Poster / Oral
5. รูปแบบหนังสือ: ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
(ประสงค์ที่จะรับหนังสือในรูปแบบใด ให้แจ้งข้อมูลในรูปแบบนั้น)
ทั้งนี้ทางสมาคมฯจะจัดส่งหนังสือให้ท่านในรูปแบบอีเมล์ (file scan) เท่านั้น
หากท่านมีความประสงค์ที่จะรับฉบับจริงด้วยขอความกรุณาให้มารับด้วยตัวเองได้ที่
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

โดยท่านจะได้รับเอกสารประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากแจ้งความประสงค์แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43