ข่าวสาร

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17


คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560) เข้าค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ ระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2560  ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ โปรดส่งแบบตอบรับไปยัง สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทางอีเมล์ scisoc.thailand@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560) ดังนี้
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมสะอาด

สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

กำหนดการค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์

แบบตอบรับเข้าค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์

       หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง

แผนที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สถานที่จัดพิธีเปิดค่าย)