ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรและใบกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์–มูลนิธิเอสซีจี 

ใบประกาศนียบัตร ใบกิจกรรมชุมนุมฯ
ชุมนุมนักกีฏวิทยารุ่นเยาว์
ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์
ชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ชุมนุมนักธรณีวิทยารุ่นเยาว์
ชุมนุมนักนิเวศวิทยารุ่นเยาว์
ชุมนุมนักปักษีวิทยารุ่นเยาว์
ชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
ชุมนุมนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์
 
ชุมนุมนักสัตววิทยารุ่นเยาว์
ชุมนุมนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์
ชุมนุมนักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์