การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ

............................................................

  1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

            นวัตกรรม (Innovation) คือความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการ มาพัฒนาและผลิตสินค้าใหม่ หรือกระบวนการผลิตใหม่ หรือบริการใหม่ ซึ่งตอบสนองความต้องการของตลาด ดังนั้นผู้ที่สามารถคิดค้นนวัตกรรมได้สำเร็จก็จะกลายเป็นคนมีชื่อเสียงหรือร่ำรวยขึ้นได้โดยง่าย ประเทศที่มีนักคิดค้นนวัตกรรมจำนวนมากย่อมทำให้มีรายได้เข้าประเทศมากขึ้นด้วย ประเทศต่างๆ จึงพยายามส่งเสริมให้เยาวชนของตนพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศอื่น เช่นนิตยสาร Stern ในประเทศเยอรมันได้เริ่มโครงการ “Jugend Forscht” ขึ้นในปี ค.ศ.1965 สนับสนุนการแข่งขันงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของเยาวชน ในระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีและถูกยกย่องเป็นงานประจำปีที่มีเกียรติของประเทศ มีทุนการศึกษาเป็นรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน และบางผลงานได้รับการสนับสนุนในการจดสิทธิบัตร จากแนวความคิดนี้ ในปี พ.ศ.2544 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ The German Technical Cooperation (GTZ) จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) หรือ Thailand Innovation Awards (TIA) ขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย โดยส่งเสริมให้เยาวชนซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวด ต่อมาได้ร่วมกับหลายๆ หน่วยงานจัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมประจำปี รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และการดำเนินการเรื่องการจดสิทธิบัตรแนวทางการเขียนแผนธุรกิจเพื่อนำนวัตกรรมนั้นๆ มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นผลต่อเนื่อง ถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศให้เจริญรุดหน้าสืบไป

  1. คณะผู้ดำเนินงาน

            2.1 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

            2.2 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     

            2.3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

            2.4 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

            2.5 สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

  1. ผู้มีสิทธิ์สมัคร

            3.1 นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และเอกชน หรือสถาบันเทียบเท่าทั่วประเทศ หรือเป็น ผลงานต่อยอดระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีอายุมีอายุไม่เกิน 25 ปี

            3.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับ ปวช. สมัครได้เฉพาะ สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

            3.3 การสมัครอาจสมัครคนเดียว หรือเป็นกลุ่มไม่เกิน 3 คน

  1. วิธีการสมัครและการประกวด

             นักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร/ข้อเสนอโครงการได้จากเว็บไซต์ www.scisoc.or.th และ www.tia.nia.or.th ส่งใบสมัคร พร้อมข้อเสนอโครงการได้ที่ E-mail:scisoc.thailand@gmail.com หรือที่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-252-7987 ส่งข้อเสนอโครงการ และเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการแนะนำการพัฒนาผลงานในเชิงนวัตกรรม เพื่อแนะนำการพัฒนาผลงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์พิจารณา ส่งรายงานที่มีผลการทดลอง/ทดสอบ พร้อมแผนพัฒนาผลงาน

  1. รางวัล

             ผลงานที่เข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จะได้รับเกียรติบัตร และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศจะได้รับรางวัลพัฒนาผลงาน 5,000 บาท ผลงานที่ได้รับรางวัลในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ จะได้รับรางวัลดังนี้

นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือปวส.

            รางวัลชนะเลิศ      ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 50,000 บาท เกียรติบัตร และไปประกวดหรือแสดงนิทรรศการ ในต่างประเทศ ประมาณ 1 สัปดาห์ (นักศึกษา 1 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน)        

            รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1  โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท

            รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2  โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท

นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.

             รางวัลชนะเลิศ     ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 20,000 บาท เกียรติบัตร และไปประกวดหรือแสดงนิทรรศการ ในต่างประเทศ ประมาณ 1 สัปดาห์ (นักศึกษา 1 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน)

             รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1   โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท

             รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2   โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

หมายเหตุ

            - หากสาขาใดไม่มีโครงการที่สมควรได้รับรางวัลในบางรางวัล คณะกรรมการตัดสินมี สิทธิ์งดการให้รางวัลหรือปรับเปลี่ยนเงินรางวัลได้ตามความเหมาะสม

            - ผู้สมัครหรือผลงานที่ไม่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

            - เมื่อส่งใบสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกในทีม

            - การประกาดผลรางวัลระดับประเทศในเดือนตุลาคม ทุกทีมที่เข้ารับรางวัลต้องอยู่ แสดงผลงาน 4-5 ตุลาคม 2561

            - การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

            - สมาคมฯ ไม่ถือสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

            - ผลงานที่มีผู้ร่วมจัดทำหลายคนจะต้องตกลงกันเองในการแบ่งรางวัล หรือคัดเลือกผู้ ที่จะไปต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    

            สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

            คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330

            โทร. 02-2185245, 02-2527987 โทรสาร 02-2524516

            เว็บไซต์ : http://www.scisoc.or.th  หรือ http://www.tia.nia.or.th

 

ผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่16 TIA16

ผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่17 TIA17

ผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่18 TIA18