คณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ วาระปี 2565 -2566

 

ชื่อ-นามสกุล

                    ตำแหน่ง

 •  

ศ.เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

 •  

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

 •  

ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

 •  

รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

 •  

ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

 •  

ศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

 •  

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

 •  

รศ.ดร.อภิสิฎฐ์ ศงสะเสน

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

 •  

รศ.ดร.ศักดา ไตรศักดิ์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

 •  

ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

 •  

ดร.วิไลพร เจตนจันทร์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

 •  

คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

 •  

คุณมนธิดา สีตะธนี

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

 •  

รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์

นายกสมาคมฯ

 •  

ศ.ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์

อดีตนายกสมาคมฯ ที่เพิ่งพ้นวาระ

 •  

รศ.ดร.ทิพาพร ลิมปเสนีย์

อุปนายกสมาคมฯ

 •  

รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์

อุปนายกสมาคมฯ

 •  

รศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ

อุปนายกสมาคมฯ

 •  

ศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

อุปนายกสมาคมฯ

 •  

รศ.ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง

อุปนายกสมาคมฯ

 •  

รศ.ดร.ปุณณมา ศิริพันธ์โนน

อุปนายกสมาคมฯ

 •  

ดร.ชนินทร์ กุลเศรษฐัญชลี

อุปนายกสมาคมฯ

 •  

ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์

อุปนายกสมาคมฯ

 •  

ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ

เหรัญญิกสมาคมฯ

 •  

รศ.ดร.รัชลิดา ลิปิกรณ์

เลขาธิการสมาคมฯ

 •  

รศ.ดร.อรฤทัย ภิญญาคง

รองเลขาธิการสมาคมฯ

 •  

รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข

นายทะเบียน

 •  

รศ.ดร.อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์

ประชาสัมพันธ์

 •  

รศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน

กรรมการและผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

 •  

ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์

กรรมการ

 •  

ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

กรรมการ

 •  

ศ.ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี

กรรมการ

 •  

ศ.ดร.พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์

กรรมการ

 •  

ศ.ดร.วิไล รังสาดทอง

กรรมการ

 •  

ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์

กรรมการและผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

 •  

รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์

กรรมการ

 •  

รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

กรรมการ

 •  

ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

กรรมการ

 •  

ผศ. ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร

กรรมการ

 •  

อ.ดร.เอกสิทธิ์ ปั้นรัตน์

กรรมการ

 •  

ดร.มติ ห่อประทุม

กรรมการ

 •  

ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์

กรรมการและหัวหน้าบรรณาธิการ ScienceAsia 

 •  

นายฉัตรชัย เครือเสนา

กรรมการและบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์

 •  

รศ.ดร.ลัดดา มีศุข

กรรมการและประธานสาขาเคมี

 •  

รศ.ดร.ธีระพงษ์ บัวบูชา

กรรมการและประธานสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

 •  

รศ.ดร.วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล

กรรมการและประธานสาขาคณิตศาสตร์

 •  

ผศ.ดร.นพดล กิตนะ

กรรมการและประธานสาขาชีววิทยา

 •  

ผศ.ดร.พิเชษฐ์ กิจธารา

กรรมการและประธานสาขาฟิสิกส์

 •  

รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ

กรรมการและประธานสาขาภาคใต้

 •  

ศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

กรรมการและประธานสาขาภาคเหนือ

 •  

รศ.ดร.ศรีประจักร์ ครองสุข

กรรมการและประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 •  

คุณจุฬาพิช มณีวงค์

กรรมการและประธานชมรม นจวท. สมาคมวิทยาศาสตร์

 •  

รศ.ดร.ชนาธิป สามารถ

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

 •  

รศ.ดร.สีหนาท ประสงค์สุข

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

 •  

รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

 •  

รศ.ดร.กิติพงศ์ อัศตรกุล

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

 •  

ดร.พละวัฒน์ อุ่นเรือน

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

 •  

ดร.กรรณิการ์ เฉิน

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

 •  

นางฤทัย จงสฤษดิ์

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

 •  

นายอนันต์ ฉันทประทีป

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

 •  

นายปิยะพงศ์ หิรัญรัตน์

เลขานุการนายกสมาคมฯ