ข่าวสาร

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560)


การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560)

ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ

............................................................

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน ส่งข้อเสนอโครงการ เข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ

การประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรม แบ่งเป็น สามสาขาคือ

(ก) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือแนวคิดซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต หรือถึงขั้นจดสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้หากเป็นการดัดแปลง หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจากต้นแบบที่มีอยู่แล้ว จะต้องแจ้งให้ทราบว่าได้ต้นแบบมาจากไหน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุมทางด้าน วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางเกษตร-ทางอาหาร รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน

(ข) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมสะอาด เป็นผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เช่นการ การผลิตที่สะอาด การป้องกันมลพิษ การลดของเสียให้น้อยที่สุด

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน

(ค) สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คิดค้นขึ้นใหม่ทางด้านการกีฬาหรือการออกกำลังกาย ซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต เพื่อการขยายผลต่อสังคมด้านการกีฬาหรือการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ (Sport Innovation – Exercise for Health)

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน

นักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน

ส่งข้อเสนอโครงการฯได้ที่ E-mail: scisoc.thailand@gmail.com หรือที่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการ  24 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2252-4516 ,0-2218-5245

 

โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ word / pdf

แผ่นพับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผ่นพับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมสะอาด

แผ่นพับสาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ