ข่าวสาร

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564


          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องจัดประชุมแบบออนไลน์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวัน พุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ทางโปรแกรม ZOOM (ลิ้งค์การประชุมได้แจ้งในจดหมายเชิญประชุม ที่ส่งให้สมาชิกทุกท่านทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว)