ข่าวสาร

ผลการคัดเลือกชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ปี 2564


ผลการคัดเลือก

กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี

เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงาน

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2564 

          

    - สาขากายภาพ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่  9 - 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

    - สาขาชีวภาพ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่  12 - 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

       ทางระบบออนไลน์

แบบตอบรับ กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - มูลนิธิเอสซีจี word / pdf

หนังสือยินยอม เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี word / pdf

กรุณาตอบแบบตอบรับ ทางอีเมล์ contact@scisoc.or.th ภายในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 64

สาขากายภาพ

สาขาชีวภาพ