ข่าวสาร

เปลี่ยนแปลงการจัดการประกวดกิจกรรมชุมนุมฯ


         ตามที่สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือก กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงาน ในวันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2564  ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 สถานการณ์ยังมีการเฝ้าระวังการระบาดและการคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงการจัดการประกวดเป็นรูปแบบ Online ผ่านระบบ zoom

  • สาขากายภาพ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่  9 - 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564
  • สาขาชีวภาพ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่  12 - 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. ส่งคลิปวิดีโอการนำเสนอผลงานความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยคำนึงถึงการนำเสนอที่น่าสนใจและถูกต้องทางวิชาการ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นในชุมนุม ทั้งในกิจกรรมภาพรวมและกิจกรรมเด่น โดยไม่จำเป็นต้องจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ บันทึกในรูปแบบไฟล์ . mp4 ขนาดไม่เกิน 300 เมกะไบต์
  2. ส่งคลิปวิดีโอเสนอแนวคิดในหัวข้อ “เรียนรู้ อยู่กับโควิด ด้วยวิทยาศาสตร์” โดยวิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในอนาคต เช่น การถอดบทเรียนต่าง ๆ ที่โรงเรียนนำมาใช้ในโรงเรียนตลอด 1 ปี เป็นต้น ความยาวไม่เกิน 2 นาที โดยบันทึกในรูปแบบไฟล์.mp4 ขนาดไม่เกิน 200 เมกะไบต์
  3. ส่งไฟล์การนำเสนอกิจกรรมชุมนุมฯ ที่จะใช้นำเสนอปากเปล่าในรูปแบบ Power Point (pptx) หรือ รูปแบบ .pdf 

กรุณาส่งแบบตอบรับทางอีเมล์ contact@scisoc.or.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

และส่งคลิปวิดีโอ ทางอีเมล์ contact@scisoc.or.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

แบบตอบรับ กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - มูลนิธิเอสซีจี word / pdf

กำหนดการ การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี