ข่าวสาร

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13


          รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

          การจัดการประชุมระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เครือเทางาม อันได้แก่  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยพะเยา