ข่าวสาร

การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13"


      การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13" หรือ "วิทย์วิจัย 13" (13th Science Research Conference, SRC13) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทางาม จัดการประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13" ซึ่งเป็นงานประชุมทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย นักวิชาการระดับประเทศ