ข่าวสาร

การสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565


โครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ประจำปี พ.ศ. 2565

           เพื่อเป็นการยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นครูที่ดีตั้งใจในการสอนนักเรียนและนักศึกษาให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับใช้สังคม เป็นครูที่รักความก้าวหน้าในการสอนสามารถคิดและใช้เทคนิคและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการสอนวิทยาศาสตร์โดยมีความสามารถในสอนแบบการบูรณาการศาสตร์พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้จริง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถใช้วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ ตลอดจนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ครูมีใจศรัทธาในอาชีพครูวิทยาศาสตร์ มีความเสียสละหมั่นศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้ก้าวทันโลกในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำโครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ประจำปี โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบัน เรียกว่า “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” เพื่อประกาศเกียรติคุณและประกาศรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของแต่ละปี

ผู้มีสิทธิสมัคร  ครูสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. สอนวิทยาศาสตร์ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึง 16 เมษายน 2565 และปัจจุบันยังปฏิบัติการเป็นครูสอนด้านวิทยาศาสตร์
  2. มีผลงานที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในด้านการสอน ใช้เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา หรือเป็นแบบอย่างของครูทั่วไป
  3. เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบสูง ของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นและสังคม

การสมัคร  มี 2 วิธี ดังนี้

  1. สมัครได้ด้วยตนเอง
  2. หน่วยงานที่สังกัดเสนอให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ

วิธีการสมัคร

  1. ส่งแบบรายงานประวัติ และผลงานเด่นหรือที่สำคัญต่างๆ ไม่เกิน 10 หน้า A4 เรียงลำดับผลงานที่สำคัญขึ้นก่อน โดยไม่ต้องมีเอกสารอื่นเพิ่มเติม เช่น ภาคผนวก ไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 แบบรายงานให้นำส่งจำนวน 2 ชุด (สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะไม่คืนเอกสาร)
  2. ผู้สนใจส่งแบบรายงานประวัติและผลงานไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในวันที่ 18 เมษายน2565 

โดยจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ ถึง

               สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

               คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

               ถนนพญาไท เขตปทุมวัน

               กรุงเทพฯ 10330

 

โครงการครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 65

แบบรายงานข้อมูลประวัติ word/pdf