ข่าวสาร

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22


การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 22 (พ.ศ.2565)

ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ

          ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน ส่งข้อเสนอโครงการ เข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (พ.ศ.2565) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลและสนับสนุนการประกวดในเวทีระดับประเทศ

ลักษณะผลงาน

          นวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการใหม่ โดยให้ความสำคัญประเด็นหลัก  STEAM for Creative Economy กล่าวคือ เป็นนวัตกรรมที่ใช้ศาสตร์ทางด้าน วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลป (Art) คณิตศาสตร์ (Mathematics) แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง สร้างสรรค์ เป็นรูปธรรม อาทิ ทางด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน หรืออื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมดี ประชามีสุข อย่างยั่งยืน

 ผู้มีสิทธิ์สมัคร      

          นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี / ปวส. และนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมปลาย / ปวช. ในสถาบันการศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน ทั่วประเทศ หรือเป็นผลงานต่อยอดระดับปริญญาตรี ซึ่งผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี สมัครเดี่ยวหรือเป็นทีม ที่ไม่เกิน 3 คน 

เกณฑ์การพิจารณา

  1. ประเด็นปัญหา ที่มาของผลงาน และการแก้ปัญหาเชิงเทคนิค
  2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เเละระดับความใหม่
  3. ศักยภาพเเละความเป็นไปได้เชิงเทคนิคของผลงาน
  4. ศักยภาพและความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์ได้ โดยคำนึงถึงตลาดและผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม
  5. ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ความสมบูรณ์ของเอกสาร คุณภาพของผลงานเเละการนำเสนอ

วิธีการสมัคร      

ลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://steam4i.nia.or.th/camp/detail/29

หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการ  15 พฤษภาคม 2565  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2252-4516 ,0-2218-5245

ตารางกิจกรรม 

วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2565

รับสมัครเข้าร่วมโครงการ

3 มิถุนายน 2565

ประกาศผลการคัดเลือก

20 -24 กรกฎาคม 2565

ค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ STEAM4INNOVATOR Camp (online)

1 สิงหาคม 2565

ส่งรายงานที่มีผลการทดลอง/ทดสอบ พร้อมแผนธุรกิจ

21 สิงหาคม 2565

การประกวดรอบรองชนะเลิศ (การประกวดรอบที่ 1) ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2565

กันยายน 2565

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ (การประกวดรอบที่ 2) ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

5 ตุลาคม 2565

พิธีเชิดชูเกียรติรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565

เสนอโครงการรับการสนับสนุนจาก NIA

พ.ศ. 2566

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ต่อยอดการประกวดเวทีระดับประเทศ

 การสนับสนุน

- ผลงานที่เข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (การประกวดรอบที่ 1)    จะได้รับเกียรติบัตร

- ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดผลงานในรอบชิงชนะเลิศ (การประกวดรอบที่ 2) จะได้รับรางวัลพัฒนาผลงาน ผลงานละ 5,000 บาท และได้รับรางวัลลำดับต่างๆ ดังนี้


นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือปวส.

รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 50,000 บาท เกียรติบัตร และสนับสนุนการประกวดในเวทีระดับประเทศ

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1  โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2  โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลชมเชย เกียรติบัตร


นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.

รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 20,000 บาท เกียรติบัตร และสนับสนุนการประกวดในเวทีระดับประเทศ

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลชมเชย เกียรติบัตร