ข่าวสาร

Prime Minister’s Science Award 2022


   

     ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญส่งผลงนเข้าร่วมประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะการวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างเครือข่าย เยาวชนและครู ในการจัดทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนและครู ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป 

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลด : รายละเอียดโครงการฯ      

คู่มือการสมัคร : มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย / ครูวิทยาศาสตร์

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรอกข้อมูลการสมัครที่นี่ 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3. ครูวิทยาศาสตร์ผู้ส่งเสริมเยาวชน 

 

ประเภทรางวัล

- โครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 รางวัล

 รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2022 

  • ทุนการศึกษา โครงงานละ 50,000 บาท
  • โล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

- โครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 รางวัล

 รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2022 – Best of Category 

    1) Best of Physical Science (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ)   

    2) Best of Biological Science (สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  

    3) Best of Applied Science (สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์)

  • ทุนการศึกษา โครงงานละ 50,000 บาท
  • โล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

- โครงงานเยาวชน (รางวัลพิเศษ จากผู้สนับสนุน)

 รางวัลพิเศษ Special Award 

     คัดเลือกจากโครงงานที่มีความโดดเด่น สื่อสารน่าประทับใจและสาระของโครงงานฯ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัล โดยของรางวัล Special Award ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัลนั้น ทั้งนี้ คำตัดสินของหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัล Special Award ถือเป็นที่สิ้นสุด 

- ครูผู้ส่งเสริมเยาวชน จำนวน 2 รางวัล

 รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2022  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)       

 รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2022  (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

  • ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน (การเรียนการสอน) คนละ 50,000 บาท
  • โล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

https://www.nsm.or.th/event/competition/pmscienceaward.html