ข่าวสาร

การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ปี 2565


การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี 

ประจำปี พ.ศ. 2565

          ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2565 โดยชุมนุมที่มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่มีสมาชิกชุมนุมเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ( ม.1 - ม.3 ) ทั้งนี้ผู้แทนชุมนุมที่จะเสนอด้วยวาจาจะต้องเป็นสมาชิกของชุมนุมที่เข้าประกวด และอยู่ในช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)  ในปีการศึกษาปัจจุบัน

หลักเกณฑ์การส่งกิจกรรมเข้าประกวด

          แต่ละชุมนุมต้องทำกิจกรรมตามหนังสือ “คู่มือกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2554” ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเลือก*กิจกรรมเด่นซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมนุม โดยมีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเด่นควรเป็นกิจกรรมที่สมาชิกร่วมกันทำในชุมนุม โดยมีเกณฑ์การส่งเข้าประกวด ดังนี้

  1. แต่ละโรงเรียนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ชุมนุม แต่ต้องไม่ซ้ำชุมนุมกันโดยจะต้องดำเนินการตามกำหนดเวลาและเกณฑ์การจัดทำนิทรรศการและเอกสารรายงานอย่างเคร่งครัด
  2. ผู้แทนแต่ละชุมนุมที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย นักเรียนที่เป็นสมาชิกในชุมนุมนั้น ๆ 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
  3. นักเรียนที่เป็นผู้แทนแต่ละชุมนุม ทั้ง 3 คน จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมเด่นที่นำเสนอ         
  4. นักเรียนที่เป็นผู้แทนชุมนุมสามารถประกวดได้เพียง 1 ชุมนุม เท่านั้น และต้องกำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษาปัจจุบัน 
  5. อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมได้มากกว่า 1 ชุมนุม
  6. โรงเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าประกวดต้องส่ง 
  • ใบสมัครพร้อมรายงาน (ดังรายละเอียดรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ที่แนบ) จำนวน 7 เล่ม และสแกนไฟล์รายงานในรูปแบบ .pdf ส่งทาง E-mail : contact@scisoc.or.th

  •  บทคัดย่อกิจกรรมเด่น ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ตัวอักษร Angsana New 14 point

      7. หมดเขตรับสมัครวันที่  30  มิถุนายน  2565 โดยพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์

 ระยะเวลา

   กิจกรรม

     7  มิถุนายน  2565

  ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ออนไลน์ (ZOOM)

  ผู้ที่ทำการลงทะเบียนผ่าน QR CODE แล้ว สมาคมจะส่งลิ้งค์การประชุมให้ทางอีเมลล์

     21 มิถุนายน 2565       30 มิถุนายน 2565

  หมดเขตการส่งใบสมัครและเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 7 เล่ม ทางไปรษณีย์ (โดยพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์) พร้อมไฟล์รายงานกิจกรรม    ชุมนุมในรูปแบบ.pdf ส่งทาง E-mail : contact@scisoc.or.th เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น

     25 กรกฏาคม 2565

  แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นทางเว็บไซต์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  www.scisoc.or.th

18 – 20 สิงหาคม 2565

  - การจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงานของชุมนุมฯ ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

  - ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล

 

โครงการการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี

รูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - มูลนิธิเอสซีจี

- ใบสมัครการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี PDF / Word