ข่าวสาร

The 48th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT48)


          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั้งภายในและต่างประเทศ นำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยและต่างประเทศ ในงานประชุม the 48th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT48) ภายใต้หัวข้อ “SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR ADVANCING TOWARDS SDGs” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการ www.stt48.scisoc.or.th