ข่าวสาร

Junior Young Rising Stars of Science Award 2022


          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อให้ก้าวต่อไปเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงของประเทศ นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างยั่งยืน สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จึงจัดให้มีรางวัล Junior Young Rising Stars of Science เพื่อมอบให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ทำโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ ภายใต้ความดูแลและรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละปี โดยในปี พ.ศ. 2565 นี้ได้จัดเป็นครั้งที่ 2 นอกจากเป็นการเชิดชูเกียรติของนักเรียนเหล่านี้แล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาบัณฑิตในด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งคาดหวังว่าเยาวชนเหล่านี้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงในระดับประเทศหรือในระดับสากลได้ต่อไป 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างกำลังใจให้กับนักเรียนในการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 3. เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนอันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องต่อไป 

ผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย ที่ทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ความดูแลและรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 2. มีผลงานโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เสร็จแล้ว ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยยอดเยี่ยม และเสนอชื่อมายัง สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ที่ดูแลและรับผิดชอบ แต่ละคณะเสนอชื่อมาได้ไม่เกิน 3 โครงการ
 3. ต้องนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ ในงาน International Congress on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT) (โดยนักเรียนเจ้าของผลงานอย่างน้อย 1 คน ซึ่งนักเรียน 1 คนที่มานำเสนอผลงานจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนการประชุม) 

รางวัล

          ผู้ได้รับการเสนอชื่อมายังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น Junior Young Rising Stars of Science และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

 1. เกียรติบัตร (จำนวนฉบับเท่ากับจำนวนนักเรียนที่เป็นเจ้าของผลงาน)
 2. การเป็นสมาชิกรายปีของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เป็นเวลา 2 ปี (นักเรียนทุกคน ที่เป็นเจ้าของผลงานได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกรายปีของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เป็นเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีถัดไปที่ได้รับรางวัล) 

ขั้นตอนดำเนินการ

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
 2. เชิญให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน เสนอชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
 3. กำหนดส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และใบสมัครของนักเรียน ที่ www. Scisoc.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม จนถึง 15 สิงหาคม 2565
 4. กำหนดวันนำเสนอผลงานในงาน The 48th International Congress on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT48) ที่อาคารเรียนรวม 6 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

   วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565)

 1. มอบเกียรติบัตร ในงาน STT48 (วันที่ 1 ธันวาคม 2565) 

สถานที่ติดต่อ / ส่งใบสมัครได้ที่

     รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์

     ประธานโครงการ Junior Young Rising Stars of Science Award 2022

     สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

     สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

     ลงทะเบียนและส่งผลงาน (บทคัดย่อ) ได้ที่ www. Scisoc.or.th ใน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม จนถึง 15 สิงหาคม 2565

     หากมีคำถามหรือขัดข้องประการใด โปรดติดต่อที่

     E-mail:  contact@scisoc.or.th  โทรศัพท์  02-2527987, 02-2185245   Fax 02-2524516

 โครงการ Junior Young Rising Stars of Sciene 2022

แบบฟอร์มเสนอชื่อ Junior Young Rising Stars of Science 2022 

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัล JYRSS 2022

ลิงก์แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัล JYRSS 2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJSgptwenVp48q9JUf8O7AEm5_aLJZBm4nCrMh74ybM7CCtw/viewform?usp=sf_link