ข่าวสาร

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 43


สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั้งภายในและต่างประเทศ นำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยและต่างประเทศ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท 43) ภายใต้หัวข้อ “เข้าใจวิทยาศาสตร์ เข้าถึงเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม นําสังคมยั่งยืน” (Understand Science, Apply Technology, Create Innovation for Sustainable Society) ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2560 ณ อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปิดรับผลงาน 15 กรกฎาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการ วทท 42 www.scisoc.or.th/stt