ข่าวสาร

ผลการคัดเลือกชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ปี 2565


ผลการคัดเลือก

กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี

เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงาน

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2565

..........................................

กรุณาตอบแบบตอบรับ ทางอีเมล์ contact@scisoc.or.th ภายในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะส่งจดหมายเชิญจัดนิทรรศการ และกำหนดการถึงโรงเรียนอีกครั้ง

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ word / pdf

สาขากายภาพ

สาขาชีวภาพ