ข่าวสาร

แบบสอบถามการเดินทางเข้าร่วมการประชุม STT48


เรียนผู้เข้าร่วมการประชุม STT48

งานประชุม the 48th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT48) ขอความกรุณาท่านทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางในการเข้าร่วมการประชุมและ STT48 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อความสะดวกในการจัดการการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุม  กรุณาตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565  โดยท่านสามารถทำแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/krsx8aW428aqiNtS7  

 

To all STT48 conference delegates,

On behalf of the 48th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT48), we would like you to fill the form to let us know how you would travel to the conference. So, we can manage transportations for you from the airport to the city and the city to the conference’s venue. https://forms.gle/krsx8aW428aqiNtS7