ข่าวสาร

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 66


กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2566

 

รายละเอียดและกติกาการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม 

      - การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

      - การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

      - การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

      - การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย

      - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา - สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อพวช.

      - การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

คู่มือกิจกรรมเยาวชน ดาวน์โหลด

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://www.scisoc.or.th/sciweek

 

ศูนย์จัดกิจกรรม 6 ศูนย์ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

    - ภาคเหนือตอนบน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ภาคเหนือตอนล่าง คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
    - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    - ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    - ภาคใต้ คณะวิทยาศาสตร์  หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    - ภาคกลาง (ธรรมศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ภาคกลาง (อพวช.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

 

 ตารางการประกวดและแข่งขัน