ข่าวสาร

ผลการคัดเลือกชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ปี 2566


ผลการคัดเลือก

กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี

เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงาน

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2566

..........................................

กรุณาตอบแบบตอบรับ ทางอีเมล์ contact@scisoc.or.th  ภายในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะส่งจดหมายเชิญจัดนิทรรศการ และกำหนดการถึงโรงเรียนอีกครั้ง

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ word / pdf

 

สาขากายภาพ

สาขาชีวภาพ