ข่าวสาร

ขยายเวลา การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สมาคมฯ


โครงการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Unofficial Logo)

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

The Science Society of Thailand Under the Patronage of His Majesty the King

.......................................................

หลักการและเหตุผล

            สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและจดจำในวงการและนอกวงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Unofficial Logo) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือ ส.ว.ท. The Science Society of Thailand Under the Patronage of His Majesty the King (SST) หรือ (SCISOC)  ชิงเงินรางวัลรวม 22,000 บาท  พร้อมด้วยเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์การส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Unofficial Logo)

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนส่งผลงานแบบออนไลน์ พร้อมส่งผลงานและแนบไฟล์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. ลงทะเบียนส่งผลงานแบบออนไลน์ได้ที่ e-mail : contact@scisoc.or.th
 2. ผลงานที่เข้าประกวดจะต้องมีขนาด 1 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย ภาพผลงานตราสัญลักษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Unofficial Logo) ภาพสี(น้ำเงิน/เหลือง/ม่วง) และออกแบบ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ที่มีตัวอักษรย่อ SST 1 ผลงานและ SCISOC 1 ผลงาน ซึ่งอักษรย่อทั้งสองเป็นของสมาคมฯ รวมทั้งหมด 2 ผลงาน  โดยผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบได้ทั้ง 2 ผลงานหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
 3. อธิบายแนวคิด ความหมาย รูปทรง สีและแรงบันดาลใจในการออกแบบ พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ของผู้ส่งผลงานในใบสมัคร
 4. แนบไฟล์ดิจิทัลของผลงานต้นฉบับ (Ai Illustrator) ที่สามารถแก้ไขได้ พร้อมไฟล์ภาพ (JPG หรือ PNG หรือ TIFF) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI และขนาดไฟล์รวมไม่เกิน 15 เมกะไบต์
 5. ส่งผลงานตามข้อที่ 2) และ 3) ได้ทาง E-mail : contact@scisoc.or.th
 • ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน สามารถส่งได้ไม่เกิน 2 ผลงาน ( 2.1 ข้อ 2 ผลงานที่มีตัวอักษรย่อ SSTหรือ SCISOC)
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความโดดเด่น สวยงาม ตราสัญลักษณ์ต้องสามารถจดจำได้ง่าย แสดงเอกลักษณ์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรูปแบบไม่เป็นทางการ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลง แบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งผลงานสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ และสามารถอธิบายหรือสื่อความหมายของตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบได้
 • ทุกผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือปรับปรุงผลงานต่อ เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานต่อไป

หลักเกณฑ์ในการตัดสินตราสัญลักษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Unofficial Logo)

 1. สื่อความหมายถึงสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อย่างชัดเจนเข้าใจ และเข้าถึงได้ง่าย
 2. มีความโดดเด่น สวยงาม จดจำง่าย มีความคิดสร้างสรรค์และมีความทันสมัย
 3. เหมาะสำหรับนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ในสื่อและรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นไปตามหลักเกณฑ์การส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Unofficial Logo)

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1. สื่อความหมายถึงสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อย่างชัดเจน เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย

   30

2. มีความโดดเด่น สวยงาม จดจำง่าย มีความคิดสร้างสรรค์และมีความทันสมัย

   30

3. เหมาะสำหรับนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ในสื่อและรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย

   30

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นไปตามหลักเกณฑ์การส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)

   10

หมายเหตุ : คะแนนในการตัดสินจะนำผลคะแนนรวมของคณะกรรมการในแต่ละท่านมารวมกันเพื่อหาผลงานที่ได้คะแนนสูงสุด ซึ่งผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)

รางวัลชนะเลิศ             เงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน   1    รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ        เงินรางวัล    6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน   1    รางวัล

รางวัลชมเชย               เงินรางวัล    2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน   3    รางวัล

หมายเหตุ :

 1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดจากโครงการจัดประกวดออกแบบฯ ในครั้งนี้ ขอให้ถือเป็นสิทธิโดยสมบูรณ์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นผู้จัดประกวดออกแบบฯ และ ผู้มอบเงินรางวัล โดยผู้เข้าประกวดและได้รับรางวัลจะต้องยินยอมมอบอำนาจให้แก่สมาคมฯ เป็นผู้ทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลงานจากการประกวดนี้แต่เพียงผู้เดียว
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ทุกผลงาน จะได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. ถ้าหากมีการละเมิดหรือฟ้องร้อง กล่าวอ้างถึงความเป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา เกี่ยวโยงในผลงานที่ส่งเข้าประกวด หรือผลงานที่ได้รับรางวัลแล้วทางสมาคมฯ ผู้ที่นำส่งผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว โดยทางสมาคมฯ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์

กำหนดการส่งผลงานและประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Unofficial Logo)

 1. วันสุดท้ายของการส่งผลงาน วันที่ 29 มีนาคม 2567
 2. วันประกาศผล วันที่ 30 เมษายน 2567 ทางเว็บไซต์สมาคมฯ https://www.scisoc.or.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบอร์ติดต่อ 0-2252-7987  0-2218-5245  0-2252-7987  0-2218-5245

 

>>ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์<<