ข่าวสาร

ภาพกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 (TYSF19)


           สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)กระทรวงศึกษาธิการ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th Thailand Young Scientist Festival : TYSF19) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการประกวดทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลาย ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2566

          โดยมี รศ.ดร.ธณัฎฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ ศ.ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน โดยมีคณะครูและนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ศูนย์ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 มีการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 7 รายการ ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพพิธีเปิดค่าย TYSF19

ภาพการประกวดและการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ

ภาพทัศนศึกษา แหล่งประวัติศาสตร์เมืองสงขลา

ภาพทัศนศึกษา แหล่งประวัติศาสตร์เมืองสงขลา

ภาพงานเลี่ยง และ งานประกาศรางวัล