ข่าวสาร

การเสนอชื่อนักเรียนไปศึกษาดูงานที่เซิร์นโดยสมาคมฯ


          ตามที่โครงการความร่วมมือไทยกับเซิร์น ภายใต้พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะดำเนินโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปศึกษาดูงานที่เซิร์น (High School Visit Program at CERN) ประจำปี 2567 โดยทำการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อไปศึกษาดูงานที่เซิร์น  ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ สมาพันธรัฐสวิส ระยะเวลา 7 วัน ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ 

          โดยสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมในการดำเนินการในการคัดเลือกเบื้องต้นและส่งรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด จำนวน 3 คน เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้มีศักยภาพเหมาะสมเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานที่เซิร์นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 หลังจากนั้นจะได้ทูลเกล้ารายนาม นักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงวินิจฉัยผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายต่อไป

           สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จึงใคร่ขอเชิญโรงเรียนต่างๆ คัดเลือกนักเรียนซึ่งมีคุณสมบัติครบดังเอกสารแนบ 2 จำนวน 1 คน เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการของสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ โดยดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครดังเอกสารแนบ 2 และขอให้ทางโรงเรียนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเดินทาง หากนักเรียนจากโรงเรียนของท่านได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ได้ไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ประจำปี 2567 ทั้งนี้สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณานักเรียนจากโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรโควต้าเสนอชื่อจากโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ประกอบด้วย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มโรงเรียนภายใต้โครงการ วมว. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจิตรลดา และโรงเรียนกำเนิดวิทย์

 

จดหมายเชิญสมัครร่วมโครงการ

เอกสารแนบ 1 โครงการจัดส่งนักเรียนม

เอกสารแนบ 2 คุณสมบัติของนักเรียนผู้สมัคร และ การสมัคร

เอกสารแนบ 3 แบบสมัครเข้าร่วม