ข่าวสาร

Thai Science Camp 16


โครงการ Thai Science Camp

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 16

***********************************************

          Thai Science Camp เกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทย โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ได้เข้าร่วมกิจกรรม Asian Science Camp ซึ่งประเทศไต้หวันได้จัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ที่กรุงไทเป ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมวิทยาศาสตร์ศึกษาและเยาวชนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียจำนวน 14 ประเทศ
          

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน. มีพระดำริว่าควรเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่สนใจวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมประเภทนี้อย่างกว้างขวางขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ อันจะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงรับสนองพระดำริโดยจัด Thai Science Camp ขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 24 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 สำหรับในปี พ.ศ. 2567 นี้ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรจัดกิจกรรม Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 16 ขึ้น ระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนทั่วไปของประเทศไทยประมาณ 150 คน ได้พบกับนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมที่มีการซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับชาติและนานาชาติ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนในประเทศไทย นอกจากนี้เยาวชนที่เข้าค่ายจะมีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อไปทำกิจกรรมเยาวชนในต่างประเทศด้วย      

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ (รับเฉพาะนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.)

 • อายุไม่เกิน  18  ปี เมื่อนับถึงวันเริ่มการเข้าค่าย 8 มิถุนายน 2567 
 • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่  4 – 6  ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คะแนนเกรดเฉลี่ย  2.75  ขึ้นไป และมีคะแนนภาษาอังกฤษเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Thai Science Camp มาก่อน
 • ต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และปราศจากอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือมีภาวะที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์
 • มีความสนใจและความพร้อมในการร่วมกิจกรรมของค่าย
 • มีความสามารถในการสื่อสารในระดับดีและมีความกล้าแสดงออก
 • มีหนังสือแสดงผลการเรียนเทอมล่าสุด (Transcript) (ปพ.1)
 • สามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมได้ตลอดช่วงเวลาระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2567
 • มีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองให้เข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 16
 • มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนให้เข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 16
 • มีเอกสารหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ (ไม่เกิน 5 กิจกรรม) เช่น ภาพถ่ายของนักเรียนระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ , เกียรติบัตรที่ปรากฏชื่อของนักเรียน , ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการจากผู้จัดกิจกรรม , หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนจากหัวหน้าสถานศึกษา  เป็นต้น

วิธีการสมัคร

 • โรงเรียนรวบรวมและคัดกรองเอกสารการสมัคร ซึ่ง Download ได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.scisoc.or.th หรือขอรับด้วยตนเองที่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ แนบหนังสือนำส่งพร้อมใบสมัครจำนวนไม่เกิน 5 คนต่อโรงเรียน 
 • กรอกใบสมัครและส่งเอกสารการสมัครเป็นไฟล์ PDF (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB) ไปที่ https://forms.gle/BtUSjry4Z2sSzEos6 หรือ QR code 

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติม 0-2218-5245, 0-2252-7987

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร และรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ

ใบสมัคร doc/pdf

หนังสือรับรอง doc/pdf