ข่าวสาร

ปรับอัตราค่าสมัครสมาชิก สมาคมฯ


สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ปรับอัตราค่าบำรุงสมาชิกใหม่  ดังนี้

ประเภทสมาชิก  ค่าสมาชิกเดิม  ค่าสมาชิกใหม่
สมาชิกสามัญ/สมทบตลอดชีพ 1,500 2,500
สมาชิกนิติบุคคล 500 1,000
สมาชิกสามัญ/สมทบรายปี 300 500

 

 

 

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป