ข่าวสาร

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2560


เพื่อเป็นการยกย่อง  และให้กำลังใจแก่ครูวิทยาศาสตร์  ผู้ที่มีความสามารถในการสอนนักเรียนและนักศึกษา  ใช้เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสวน  (Scientific  Inquiry)  หรือสะเต็มศึกษา  (STEM  Education  ให้มีความสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ  ตลอดจนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ครูมีใจศรัทธาในอาชีพครูวิทยาศาสตร์  มีความเสียสละหมั่นศึกษาค้นคว้า  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ รู้คุณค่าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ นำมาใช้ในการสอนแล้วเกิดประโยชน์แก่นักเรียน และนักศึกษา ดังนั้นสาขาครูวิทยาศาสตร์  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำ   โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ประจำปี  โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525  จนถึงปัจจุบัน  เรียกว่า   “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของแต่ละปี

ผู้มีสิทธิสมัคร

ครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สมัครเข้ารับการประเมินเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สอนวิทยาศาสตร์ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึง 30 เมษายน 2560 และปัจจุบันยังปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์

2. มีผลงานที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือมีความสามารถในด้านการสอน ใช้เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสวน หรือสะเต็มศึกษา เป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาหรือเป็นแบบอย่างของครูทั่วไป

3. เป็นผู้มีคุณธรรม และจรรยาบรรณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น (ทั้งนี้ต้องไม่เคยได้รับรางวัลในระดับประเทศมาก่อน)

 ขั้นตอนหรือวิธีการสมัคร

1. เขียนแบบรายงานข้อมูลประวัติและผลงานที่ทำต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อรับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนด

2. ส่งแบบรายงานในข้อ 1 ความยาวประมาณ 10 หน้ากระดาษ A4

3. ติดต่อสอบถาม ภายในวันที่ 30  เมษายน  2560 โดยจ่าหน้าซอง

ส่ง สาขาครูวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไท  เขตปทุมวัน    กรุงเทพฯ  10330โทรศัพท์  02-252-7987 โทรสาร 02-252-4516

ผู้สนใจส่งแบบรายงานประวัติและผลงานเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นครูวิทยา ศาสตร์ดีเด่น ไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 (แบบรายงานให้ส่งมาจำนวน 2 ชุด)

ประกาศสาขาครูวิทยาศาสตร์

โครงการครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 60

แบบรายงานข้อมูลประวัติ word/pdf