ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่ายThai Science Camp ครั้งที่ 10


สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ ­9–13 มีนาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผู้ผ่านการคัดเลือก ส่งแบบตอบรับไปยัง E-mail : sciencecampnsm@gmail.com  ภายในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 (มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์) ผู้ผ่านการคัดเลือกรายชื่อสำรอง รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่

ตารางกิจกรรม

การเตรียมตัวของเยาวชนค่าย

แผนที่

แบบตอบรับ word/pdf

billpayment สำหรับโรงเรียนสาธิตหรือสังกัดเอกชน