ข่าวสาร

การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ พ.ศ.2561


โครงการชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG

ประจำปี พ.ศ.2561

............................................

      สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) เข้าร่วมประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG ประจำปี พ.ศ.2561 โดยการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG  เป็นการประกวดกิจกรรมเด่นของชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ทั้ง 11 ชุมนุม ใน 2 สาขา คือ สาขาชีวภาพ และสาขากายภาพ การประกวดกิจกรรมชุมนุมในปีนี้ได้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การส่งกิจกรรมเข้าประกวด โดยให้ส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สื่อให้เห็นองค์ความรู้ หรือสิ่งที่สังเกตเห็น หรือพฤติกรรมที่ได้จากการทำกิจกรรมเด่นในรูปของภาพเคลื่อนไหว หรือ วิดีทัศน์ พร้อมคำบรรยาย ประกอบด้วยเสียง หรือตัวหนังสือ โดยบันทึกลงแผ่นซีดีในรูปแบบไฟล์  . mp4 เท่านั้น  หากมีการใช้ภาพ เพลง ดนตรี ที่มีลิขสิทธิ์ทางปัญญา ต้องมีการแจ้งแหล่งที่มา และชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์

      โดยมีเกณฑ์การส่งเข้าประกวด ดังนี้

      แต่ละชุมนุมต้องทำกิจกรรมตามหนังสือ “คู่มือกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2554” ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเลือก*กิจกรรมเด่นซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมนุม โดยมีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเด่นควรเป็นกิจกรรมที่สมาชิกร่วมกันทำในชุมนุม โดยมีเกณฑ์การส่งเข้าประกวด ดังนี้

1) แต่ละโรงเรียนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ชุมนุม แต่ต้องไม่ซ้ำชุมนุมกันโดยจะต้องดำเนินการตามกำหนดเวลาและเกณฑ์การจัดทำนิทรรศการและเอกสารรายงานอย่างเคร่งครัด

2) ผู้แทนแต่ละชุมนุมที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย นักเรียนที่เป็นสมาชิกในชุมนุมนั้นๆ 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน

3) นักเรียนที่เป็นผู้แทนแต่ละชุมนุม ทั้ง 3 คน จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมเด่นที่นำเสนอ      

4) นักเรียนที่เป็นผู้แทนชุมนุมสามารถประกวดได้เพียง 1 ชุมนุม เท่านั้น และต้องกำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษาปัจจุบัน  

5) อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมได้มากกว่า 1 ชุมนุม

6) โรงเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าประกวดต้องส่ง

(1) ใบสมัครพร้อมรายงานจำนวน 10 เล่ม (ดังรายละเอียดรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ที่แนบ)

(2) บทคัดย่อกิจกรรมเด่น ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ตัวอักษร Angsana New 14 pt และ

(3) คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที สื่อให้เห็นองค์ความรู้ หรือสิ่งที่สังเกตเห็น หรือพฤติกรรมที่ได้จากการทำกิจกรรมเด่นในรูปของภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีทัศน์ พร้อมคำบรรยาย ประกอบด้วยเสียงหรือตัวหนังสือ โดยบันทึกลงแผ่นซีดีในรูปแบบไฟล์ . mp4 เท่านั้น  หากมีการใช้ภาพ เพลง ดนตรี ที่มีลิขสิทธิ์ทางปัญญา ต้องมีการแจ้งแหล่งที่มา และชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์

7) หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์

 กำหนดการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG

ระยะเวลา

กิจกรรม

29 มิถุนายน 2561

  หมดเขตการส่งใบสมัครและเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 10 เล่ม เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (พิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์)

26 กรกฏาคม 2561

  แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นทางเว็บไซต์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

  ในพระบรมราชูปถัมภ์  http://www.scisoc.or.th

24 - 26 สิงหาคม 2561

  - การจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงานของชุมนุมฯ ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น

  ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

  - ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล

 

 ** โครงการการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG

 ** รูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG

 ** การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG Word/PDF