ข่าวสาร

การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG ประจำปี พ.ศ.2560


โครงการชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG

ประจำปี พ.ศ.2560

............................................

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) เข้าร่วมประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG ประจำปี พ.ศ.2560 โดยการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG  เป็นการประกวดกิจกรรมเด่นของชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ทั้ง 11 ชุมนุม ใน 2 สาขา คือ สาขาชีวภาพ และสาขากายภาพ สำหรับปีนี้สามารถส่งผู้แทนชุมนุมเข้าประกวดได้ 3 คน และ เปิดโอกาสในการจัดแสดงนิทรรศการกิจกรรมชุมนุมฯ อย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่ที่กำหนด

โดยมีเกณฑ์การส่งเข้าประกวด ดังนี้

  1. แต่ละโรงเรียนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ชุมนุม แต่ต้องไม่ซ้ำชุมนุมกันโดยจะต้องดำเนินการตามกำหนดเวลาและเกณฑ์การจัดทำ นิทรรศการและเอกสารรายงานอย่างเคร่งครัด
  2. ผู้แทนแต่ละชุมนุมที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย นักเรียนที่เป็นสมาชิกในชุมนุมนั้นๆ 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
  3. นักเรียนที่เป็นผู้แทนแต่ละชุมนุม ทั้ง 3 คน จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมเด่นที่นำเสนอ
  4. นักเรียนที่เป็นผู้แทนชุมนุมสามารถ ประกวดได้เพียง 1 ชุมนุม เท่านั้น และต้องกำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษาปัจจุบัน 
  5. อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมได้มากกว่า 1 ชุมนุม
  6. โรงเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าประกวด ต้องส่งใบสมัครพร้อมรายงานจำนวน 12 เล่มไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ฯ ในปีนี้สมาคมวิทยาศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนส่งคลิปวิดีโอ  หนังสั้น  หรือสื่อแอนิเมชัน  ความยาวไม่เกิน  3  นาที  ที่สื่อให้เห็นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรมชุมนุม  ซึ่งคลิปวิดีโอ/หนังสั้น/สื่อแอนิเมชันนี้  จะไม่มีส่วนในการให้คะแนน  แต่เป็นการนำร่องสำหรับการประกวดในปีต่อไป  โดยทางสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะนำคลิปวิดีโอ/หนังสั้น/สื่อแอนิเมชัน  ที่มีการตรวจสอบเรื่องลิขสิทธิ์และความถูกต้องทางวิชาการแล้ว  ประชาสัมพันธ์ให้ทางเฟสบุ๊คของ  “กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ”
  7. หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์

 กำหนดการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG

ระยะเวลา

กิจกรรม

30 มิถุนายน พ.ศ.2560

หมดเขตการส่งใบสมัครและเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 12 เล่ม เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น(พิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์)

27 กรกฎาคม พ.ศ.2560

แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นทางเว็บไซต์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.scisoc.or.th

25-27 สิงหาคม พ.ศ.2560

- การจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงานของชุมนุมฯ ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

- ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล