ข่าวสาร

Thai Science Camp 11


โครงการ Thai Science Camp

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 11

ระหว่างวันที่  9 - 13  มีนาคม พ.ศ. 2562

***********************************************

     Thai Science Camp เกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทย โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ได้เข้าร่วมกิจกรรม Asian Science Camp ซึ่งประเทศไต้หวันได้จัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2550 ที่กรุงไทเป  ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมวิทยาศาสตร์ศึกษาและเยาวชนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียจำนวน 14 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรม

                 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน.มีพระดำริว่าควรเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่สนใจวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมประเภทนี้อย่างกว้างขวางขึ้น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และมูลนิธิ สอวน.จึงรับสนองพระดำริ โดยจัด Thai Science Camp ขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2552 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนมัธยมปลายอย่างมาก และ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้จัด Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 10 ขึ้น ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2562

 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  • อายุไม่เกิน 18 ปี
  • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 – 5 ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คะแนนเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป และมีคะแนนภาษาอังกฤษเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
  • ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ Thai Science Camp มาก่อน
  • มีความสนใจและความพร้อมในการร่วมกิจกรรมของค่าย
  • มีความสามารถในการสื่อสารในระดับดีและมีความกล้าแสดงออก
  • มีหนังสือแสดงผลการเรียน
  • มีหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 11
  • มีหนังสืออนุญาตจากโรงเรียนให้เข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 11
  • หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เช่น ภาพถ่าย เกียรติบัตร (ไม่เกิน 5 อย่าง )

หมดเขตรับสมัคร 14 ธันวาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติม 0-2218-5245, 0-2252-7987

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดผู้สมัคร

ใบสมัคร doc/pdf

หนังสือรับรอง doc/pdf