ข่าวสาร

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นว่าที่นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ปี พ.ศ.2562


ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาว่าที่นายกสมาคมฯ ประจำปี 2562 เพื่อให้มีว่าที่นายกสมาคมฯ ที่จะเข้ามาร่วมเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ และศึกษางานของสมาคมฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี ก่อนเข้าสู่วาระการเป็นนายกสมาคมฯ ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่ง 2 ปี และเป็นอดีตนายกสมาคมฯ ที่เพิ่งพ้นวาระ อีก 2 ปี โดยสรุป บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากการสรรหา จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมฯ รวม 5 ปี เว้นแต่จะได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ วาระที่สอง อีก 2 ปี ทั้งนี้ไม่เกินสองวาระ กรณีนี้ก็จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมฯ รวม 7 ปี

         เนื่องจาก รศ.ดร.นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมฯ คนปัจจุบันจะดำรงตำแหน่งครบสองวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาว่าที่นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ปี พ.ศ.2562 ใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือองค์กรของท่านเสนอชื่อผู้เหมาะสมที่สมควรจะได้รับการพิจารณาให้เป็นว่าที่นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ มีดังนี้

 • คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ
 1. เข้าใจและยึดมั่นในหลักการของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
 2. มีความรู้ ความสามารถ และความสำเร็จด้านการบริหารองค์กร
 3. มีภาวะผู้นำและเป็นที่ยอมรับนับถือในวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศ
 4. ไม่มีผลประโยชน์อันอาจจะขัดแย้งกับสมาคมฯ
 5. สามารถสละเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมวิทยาสาสตร์ฯ ได้ตามสมควรแก่ตำแหน่ง
 • ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ว่าที่นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์      
 1. กรรมการบริหารหรืออดีตกรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เสนอได้คนละ 1 รายชื่อ
 2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เสนอได้คนละ 1 รายชื่อ
 3. สมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ไม่ต่ำกว่า 10 คน ร่วมกันเสนอได้ 1 รายชื่อ
 4. คณะวิทยาศาสตร์ที่เป็นสมาชิกของสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเสนอได้สถาบันละ 1 รายชื่อ
 5. สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) สมาคมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นสมาชิก สสวทท. เสนอได้องค์กรละ 1 รายชื่อ
 6. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอได้องค์กรละ 1 รายชื่อ 

         จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อผู้เหมาะสมสมควรได้รับการสรรหาเป็นว่าที่นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ปี พ.ศ.2562 และหากสมาชิกท่านใดที่ต้องการเสนอชื่อให้ติดต่อสมาคมฯ โทร 02-2185245, 02-2527987  ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2562 

จดหมายขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นว่าที่นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ปี พ.ศ.2562

คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อและผู้มีสิทธิเสนอชื่อ

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาว่าที่นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2562