ข่าวสาร

การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ พ.ศ.2562


โครงการชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี

ประจำปี พ.ศ.2562

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี  ประจำปี 2562 โดยการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี  เป็นการประกวดกิจกรรมเด่นของชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ทั้ง 11 ชุมนุม ใน 2 สาขา คือ

สาขาชีวภาพ ประกอบด้วย ชุมนุมนักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ นักนิเวศวิทยารุ่นเยาว์ นักปักษีวิทยารุ่นเยาว์ นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์

สาขากายภาพ ประกอบด้วย นักเคมีรุ่นเยาว์ นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ นักธรณีวิทยารุ่นเยาว์ นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์

โดยมีเกณฑ์การส่งเข้าประกวด ดังนี้

          แต่ละชุมนุมต้องทำกิจกรรมตามหนังสือ “คู่มือกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2554” ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเลือก*กิจกรรมเด่นซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมนุม โดยมีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเด่นควรเป็นกิจกรรมที่สมาชิกร่วมกันทำในชุมนุม โดยมีเกณฑ์การส่งเข้าประกวด ดังนี้

1) แต่ละโรงเรียนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ชุมนุม แต่ต้องไม่ซ้ำชุมนุมกันโดยจะต้องดำเนินการตามกำหนดเวลาและเกณฑ์การจัดทำนิทรรศการและเอกสารรายงานอย่างเคร่งครัด

2) ผู้แทนแต่ละชุมนุมที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย นักเรียนที่เป็นสมาชิกในชุมนุมนั้น ๆ 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน

3) นักเรียนที่เป็นผู้แทนแต่ละชุมนุม ทั้ง 3 คน จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมเด่นที่นำเสนอ         

4) นักเรียนที่เป็นผู้แทนชุมนุมสามารถประกวดได้เพียง 1 ชุมนุม เท่านั้น และต้องกำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษาปัจจุบัน 

5) อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมได้มากกว่า 1 ชุมนุม

6) โรงเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าประกวดต้องส่ง

    (1) ใบสมัครพร้อมรายงาน (ดังรายละเอียดรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ที่แนบ) จำนวน 5 เล่ม และซีดีบันทึกไฟล์รายงานในรูปแบบ .pdf จำนวน 1 แผ่น

    (2) บทคัดย่อกิจกรรมเด่น ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ตัวอักษร Angsana New 14 point

7) หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 มิถุนายน 2562โดยพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์

กำหนดการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี

ระยะเวลา

กิจกรรม

  28 มิถุนายน 2562

หมดเขตการส่งใบสมัครและเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 5 เล่ม พร้อมซีดีบันทึกไฟล์รายงานในรูปแบบ.pdf   เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (พิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์)

  26 กรกฏาคม 2562

แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นทางเว็บไซต์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  http://www.scisoc.or.th

  23 - 25 สิงหาคม 2562

 - การจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงานของชุมนุมฯ ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

 - ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล

 ** โครงการการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี

 ** รูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - มูลนิธิเอสซีจี

 ** ใบสมัครการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี Word/PDF