ข่าวสาร

Prime Minister's Science Award 2019


เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะการวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างเครือข่าย เยาวชนและครู ด้านการจัดทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นขวัญกำลังใจให้กับเยาวชน และ ครู ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

ประเภทรางวัล
สำหรับเยาวชน
1. Prime Minister Science Project Award 2019 – Best of Category
2. Prime Minister Science Project Award 2019 – Project of the year
รายละเอียดเพิ่มเติม<<Click 


สำหรับครูผู้ส่งเสริมเยาวชน
1. Prime Minister’s Science Teacher Award 2019
รายละเอียดเพิ่มเติม<<Click

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรอกข้อมูลการสมัครได้ที่
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ https://forms.gle/5Dsicb7Ud6BHry3n9
การคัดเลือกครูผู้ส่งเสริมเยาวชน https://forms.gle/DMW48SrVCF8uptyx7

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1441, 1452 (คุณเกศวดี, คุณภัทราพร)
Email: PMSCIENCEAWARD@GMAIL.COM
KEDWADEE@NSM.OR.TH
PADTARAPRON@NSM.OR.TH