ข่าวสาร

โครงการอบรมครู Creative Design Innovation Workshop


กำหนดการ

โครงการอบรมครู “Creative Design Innovation Workshop”

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 (มัธยมศึกษาตอนต้น) และ วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

 ************************************

08.30 – 08.50 น.                 ลงทะเบียน

08.50 – 09.00 น.                 กล่าวต้อนรับ

09.00 – 12.00 น.                 กิจกรรม “การออกแบบสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม”

                                           โดย รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน

                                           ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                                         - การนำเสนอ

                                         - กิจกรรมกลุ่มและการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม

                                         - สรุปกิจกรรม

13.00-16.00 น.                    กิจกรรม “นวัตกรรมและแนวทางการสร้างนวัตกรรม”

                                           โดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ

                                           นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

                                         - การนำเสนอ

                                         - กิจกรรมกลุ่มและการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม

                                         - สรุปกิจกรรม

 

********************************************************************************

ผู้ใดสนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ QR Code ตามที่แนบมานี้

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdafP9ouAiYN0gYvXLXMq1eCA7EvdCcxPQCePl2j4kyRPbRZA/viewform

 **ทั้งนี้ รับจำนวนจำกัดเพียงวันละ  50 ท่านเท่านั้น**

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

โทรศัพท์หมายเลข 0 2252 7987 /0 2218 5245