ข่าวสาร

รายงานประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562


          ตามที่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบานเย็น ตึกมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น

          ฝ่ายเลขานุการฯ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และขอเสนอรายงานการประชุมฯ ยังสมาชิกทุกท่านเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

          ทั้งนี้ขอให้ท่านสมาชิกพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ  และหากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ทราบ ตามแบบรับรองรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ได้ทางโทรสารหมายเลข  02-2524516 หรือทางอีเมล contact@scisoc.or.th ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว

 

รายงานประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562

แบบรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562