ข่าวสาร

เลื่อนการจัดกิจกรรม Thai Science Camp ครั้งที่ 12


เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน  มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19  เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรม  อาจจะมีความเสี่ยงและมีผลกระทบต่อโรคระบาดเชื้อไวรัส COVID - 19  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน  จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จึงขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้าค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 12 รับทราบและจะแจ้งรายละเอียดการเข้าค่ายให้ทราบต่อไป

 

ประกาศเลื่อนการจัดค่าย TSC 12

จดหมายเลื่อนการจัดค่าย TSC 12