ข่าวสาร

Young Rising Stars of Science Award 2020 รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2563


          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อให้ก้าวต่อไปเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงของประเทศ นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปีของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ในปี พ.ศ. 2563 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จึงริเริ่มรางวัล Young Rising Stars of Science ซึ่งมี 3 ระดับ ได้แก่ Gold, Silver และ Bronze เพื่อมอบให้แก่นิสิต/นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มีผลงานโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Senior project) โดดเด่นในแต่ละปี นอกจากเป็นการเชิดชูเกียรติของนิสิต/นักศึกษาเหล่านี้แล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคาดหวังว่านิสิต/นักศึกษาเหล่านี้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงในระดับประเทศหรือในระดับสากลได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างกำลังใจให้กับนิสิต/นักศึกษา ในการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 3. เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนิสิต/นักศึกษา อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องต่อไป

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ

 1. เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขาของ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 1. มีผลงานโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดดเด่นของแต่ละหลักสูตร  และ ต้องผ่านการพิจารณาและรับรองว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมจากคณะที่นิสิต/นักศึกษา สังกัดอยู่ โดยเสนอชื่อมายังสมาคม วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ผ่านคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ หรือ คณะที่เกี่ยวข้อง     
 1. ต้องนำเสนอผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ในงาน International Conference on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT) (โดยนิสิต/นักศึกษาเจ้าของผลงานอย่างน้อย 1 คน ซึ่งนิสิต 1 คนจะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนการประชุม )

รางวัล

          ผู้ได้รับการเสนอชื่อมายังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ฯ โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์หรือคณะที่เกี่ยวข้องของทุกมหาวิทยาลัย จะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น Young Rising Stars of Science และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

 1. เหรียญรางวัล Gold , Silver หรือ Bronze จำนวน 1 เหรียญ
 2. เกียรติบัตร (จำนวนฉบับเท่ากับจำนวนนิสิต/นักศึกษา ที่เป็นเจ้าของผลงาน)
 3. การเป็นสมาชิกรายปีของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ (นิสิต/นักศึกษา ทุกคน ที่เป็นเจ้าของผลงาน ได้รับยกเว้นค่าสมัครสมาชิกรายปีของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เป็นเวลา 2 ปี เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม ของปีถัดจากปีที่ได้รับรางวัล)

การพิจารณาระดับเหรียญรางวัล

            การพิจารณาระดับเหรียญรางวัล จะดำเนินการ 2 รอบ โดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานแต่ละกลุ่ม

รอบที่ 1 พิจารณาจากโปสเตอร์และคลิปวิดีโอ ในด้านคุณภาพผลงาน (กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความคิดริเริ่ม คุณค่าหรือประโยชน์) และการสื่อสาร (เข้าใจง่าย และ น่าสนใจ) เพื่อคัดเลือกผลงานเข้ารอบที่ 2

            (ผลงานที่เหลือ จัดเป็นผลงานระดับ Bronze)

รอบที่ 2 พิจารณาจากการนำเสนอปากเปล่า 3 นาที เพื่อคัดเลือกผลงานระดับ Gold และ Silver

ขั้นตอนดำเนินการ

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
 2. เชิญให้คณะวิทยาศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน เสนอชื่อนิสิต/นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ขยายเวลาถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563
 3. กำหนดส่งโปสเตอร์ และคลิปวิดีโอ ความยาว 3 นาที แนะนำตนเอง และผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นภาษาอังกฤษ โดยนิสิต/นักศึกษาสามารถส่งได้ที่ www. Scisoc.or.th ขยายเวลาถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2563
 4. จัดแบ่งกลุ่มผลงานและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานแต่ละกลุ่ม
 5. กำหนดวันนำเสนอผลงานในงาน The 46th International Conference on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT46) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร (วันที่ 5-7 ตุลาคม 2563)
 6. ประกาศผู้ได้รับเหรียญรางวัลแต่ละระดับ ในวันสุดท้ายของงาน STT46 (วันที่ 7 ตุลาคม 2563)

สถานที่ติดต่อ / ส่งผลงานได้ที่

          ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ  ตันตยานนท์

          ประธานกรรมการ Young Rising Stars of Science Award 2020

          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

          สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ถนนพญาไท   เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ  10330

ลงทะเบียนและส่งผลงาน (โปสเตอร์และคลิปวิดีโอ) ได้ที่ www. Scisoc.or.th ขยายเวลาถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2563

          หากมีคำถามหรือขัดข้องประการใด โปรดติดต่อที่

          e-mail :  contact@scisoc.or.th  โทรศัพท์  02-2185245,  02-2527987   Fax  02-2524516

 

โครงการ Young Rising Stars of Science Award 2020

List of Young Rising Stars of Science

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัล YRSS

 

 ลิงค์แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัล YRSS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebQn2CwUGVf4Pifa6cFYyd4zPXK13qrV802i6-aYhUTUE5zQ/viewform